Økt grunnpensjon - redusert ...?

Økt grunnpensjon - redusert garantitillegg?

650 000 gifte og samboende pensjonister får økt pensjon fra 1. september 2016. Men en liten gruppe med offentlig tjenestepensjon med garantitillegg risikerer en tilsvarende reduksjon fra pensjonskassen.  

Fra 1. september 2016 øker grunnpensjonen for gifte og samboende pensjonister fra 85 prosent til 90 prosent. Det gir i gjennomsnitt 4 000 kroner i økt årlig pensjon. Mange med offentlig tjenestepensjon har vært bekymret for at de ikke skal få noen økning på grunn av samordning. Men også disse vil i all hovedsak få økt pensjon fra folketrygden, og ingen endring fra pensjonskassen.  

Det finnes likevel et unntak blant disse, og det gjelder de som mottar alderspensjon med garantitillegg fra pensjonskassen. Av de omlag 650 000 pensjonistene som får økt grunnpensjon fra 1. september, mottar anslagsvis 3 000 personer alderspensjon med garantitillegg. Garantitillegg gis altså kun til et fåtall av pensjonistene, og kun til de som har blitt pensjonister etter at pensjonsreformen ble innført i 2011. Det er først og fremst en liten andel av de som har gått av med pensjon ved fylte 67 år i løpet av de 2-3 siste årene som kan ha et slikt tillegg.

Garantitillegget gis til dem som får levealdersjustert pensjonen, og som følge av dette får en samlet pensjon lavere enn 66 prosent av sluttlønnen sin. De får dermed et garantitillegg som oppjusterer pensjonen, og sikrer at også disse får minst 66 prosent av sluttlønnen. Når grunnpensjonen fra folketrygden øker, vil de som har garantitillegg få en pensjon som overstiger 66 prosent. De vil dermed ikke lenger trenge et garantitillegg for å oppnå det de har krav på. Disse personene vil dessverre kunne oppleve at inntil hele økningen i grunnpensjon fra folketrygden medfører en tilsvarende reduksjon i garantitillegget fra pensjonskassen, og at de samlet sett derfor ikke får noen økning.

Hva mener Pensjonistforbundet?

Pensjonistforbundet kan ikke forstå annet enn at hensikten var at pensjonister med garantitillegg også skulle få glede av økt pensjon til gifte og samboende. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 fremgikk det nemlig at «den aktuelle gruppen av personer med offentlig tjenestepensjon får samme økning i pensjonen som øvrige pensjonister». Vi har sendt et brev til regjeringen ved Arbeids- og sosialdepartementet og bedt dem rette opp i dette.

Tilbake til Pensjon

0 resultater