Fakta om eldre i Norge

Befolkning

5 189 400 personer var bosatt i Norge pr. 1. juli 2015.    

502 304 personer var i aldersgruppen 67 til 79 år, og 220 437 personer er 80 år og eldre.

Forventet levealder ved fødsel i 2016 er 84 år for kvinner og 80,3  år for menn. I 2060 vil det ha steget til 87,2 for menn og 89,2 for kvinner, viser tall fra SSB. Fortsatt vil det være svært få som kan regne med å fylle 100 år, bare 2,7 prosent av jentene og 0,9 prosent av guttene.

På verdensbasis var det i 2013 fortsatt kvinner i Japan som hadde den høyeste levealder med 86,6 år.

Antall personer som er 70 år eller mer dobles på tre tiår, fra 600 000 i dag til 1,2 millioner. Antall som er 80 eller mer dobles på bare to tiår, fra 220 000 til 440 000.

I dag er 11 prosent av befolkningen, omtrent hver niende person 70 år eller mer. I 2060 vil andelen ha stedet til 19 prosent, omtrent hver femte person vil være 70 år eller mer.

I dag er bare 4 prosent av innvandrerne 70 år eller mer. I 2b060 har denne andelen økt til 27 prosent av innvandrerbefolkningen.

Men selv med høy innvandring øker den såkalte omsorgsbyrden, det vil si antallet personer i yrkesaktiv alder 17 - 69 år, fordelt på personer over 70 år og barn 0-17 år.  Med høy innvandring fpr vi en omsorgsbyrde på 0,28 i 2060. Uten nettoinnvandring er økningen 0,41.

I følge SSB vil bare 12 prosent av Oslos befolkning være 70 år eller mer i 2040, mens hver tredje person vil være 70 mår eller eldre i enkelte diskriktskommuner. Det skyldes at unge mennesker ofte flytter til sentrale strøk, og at innvandringen går til byer.

Pensjon

 I 2016 er det 874 380 alderspensjonister (Nav), 140 460 personer mottar minstepensjon, 16 prosent av de som mottar alderspensjon. 421 201 alderspensjonister er menn, 18 106 menn, eller 4,3 prosent, mottok minstepensjon. 453 179 alderspensjonister er kvinner, 122 354 kvinner, eller 27 prosent, mottar minstepensjon.

Pr. 31. mars 2016 var det 90 028 personer mellom 62 og 66 år som tok ut alderspensjon. Det tilsvarer 10,3 prosent av antall alderspensjonister. 78 975 personer tok ut full pensjon, tilsvarende 28,5 prosent av befolkningen og 9 095 personer tok ut gradert pensjon, tilsvarende 3,3 prosent av befolkningen.

Av de som tok ut alderspensjon mellom 62 til 66 år, var 63 891 menn og 24 179 kvinner. 59 429 menn tok ut full alderspensjon, mens 4 462 personer tok ut gradert pensjon. 19 546 kvinner tok ut full pensjon, og 4 633 kvinner tok ut gradert pensjon.

Sykehjem

I 2015 var det 275 200 brukere av omsorgstjenester (SSB). Driftsutgiftene for omsorgstjenester passerte 100 milliarder i 2014 og i 2015 var de på 101 758 849 kroner. Vel halvparten av driftsutgiftene går til tjenester for hjemmeboende. Tallet på brukere av hjemmebasert omsorg er stabil, men tallet på yngre brukere i denne tjenesten øker.

Nye sykehjem og avdelinger med høyere standard erstatter eldre institusjonsplasser. Enerom utgjør nærmere 95 prosent, mot 98 prosent i 2014, en reduksjon i standard på 3 prosentpoeng.Brukertilpassa enerom med eget bad og wc var vel 81 prosent.

Av 4 800 plasser i 2015, var 56 prosent drevet av kommersielle, viser tall fra SSB.

I 2015 var det 39 674 sykehjemsplasser, som er en nedgang på 511 fra 2014.

Det er nå 135 432 årsverk i omsorgstjenestene, inkludert 10 000 årsverk i privat virksomhet som utfører tjenester på vegne av det offentlige.

 

0 resultater