Uførepensjon og særaldersgrense 

Uførepensjon og særaldersgrense

Etter innføringen av uførereformen 1. januar 2015, har vi mottatt flere henvendelser fra uførepensjonister med offentlig tjenestepensjon som når særaldergrensen sin. Disse har fått en betydelig nedgang i pensjon. Vi har fanget opp tilfeller med en årlig reduksjon på titusener av kroner.

Ved særaldersgrensen går disse uførepensjonistene over på alderspensjon i tjenestepensjonsordningen. De fortsetter å motta uføretrygd fra folketrygden. Reglene medfører at utbetalt tjenestepensjon kan bli dramatisk lavere fra særaldersgrensen og frem til 67 år.

En utilsiktet konsekvens

Pensjonistforbundet mener pensjonstapet til denne gruppen er utilsiktet og en urimelig konsekvens av uførereformen.

Tre yrkesorganisasjoner sendte 17. juni 2015 brev til Arbeids- og sosialdepartementet der de ba om iverksettelse av nødvendige endringer i regelverket. Pensjonistforbundet følger nøye med på utviklingen og håper regjeringen lytter til organisasjonene og retter opp skjevheten.

Dårlig informasjon 

Dette er en gruppe som allerede er i en økonomisk sårbar situasjon på grunn av helsetilstand og begrenset mulighet til å delta i arbeidslivet. Nedgang i utbetalt pensjon betyr mye.

Informasjonen i disse sakene har vært dårlig, og den enkelte har hatt liten mulighet til å tilpasse seg situasjonen.

Til grunn for Stortingets behandling av uførereformen lå en forutsetning om at den enkelte skulle komme omtrent likt ut. Pensjonistforbundet mener forutsetningen for reformen brytes når uførepensjonister med særaldersgrense opplever så store tap.

Pensjonistforbundet har ca. 30.000 uførepensjonister i sin medlemsmasse på 210 000. 

 

Tilbake til Pensjon

Slik fungerer det 

Du er uførepensjonist etter såkalt «nytt regelverk» og mottar ​uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning og uføretrygd fra folketrygden.

Vær oppmerksom på at det blir tatt hensyn til hvor stor del av inntektsevnen du har tapt, opptjeningstid og trygdetid.

Uføretrygden er 66 prosent av gjennomsnittsinntekten opp til seks ganger folketrygdens grunnbeløp de 3 beste av de 5 siste årene.

Uførepensjon er summen av 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp, pluss 3 prosent av pensjonsgrunnlaget og 69 prosent av pensjonsgrunnlaget mellom 6 og 12 ganger folketrygdens grunnbeløp (540408 kroner 6G til 1080816 kroner 12G fra 1. mai 2015).

Uførepensjonen er et direkte tillegg til uføretrygden.

Når du når særaldersgrensen for den stillingen du hadde før du ble uførepensjonist blir du både alderspensjonist og uføretrygdet etter såkalt «nytt regelverk».

Da mottar du alderspensjon med særaldersgrense fra offentlig tjenestepensjonsordning og uføretrygd fra folketrygden.

Med uførereformen ble det innført spesielle samordningsregler for disse tilfellene.

Uføretrygden blir utbetalt i sin helhet, samt at alderspensjonen blir redusert med et beløp tilsvarende uføretrygd minus 0,25 prosent av folketrygdens grunnbeløp.

Har du jobbet deltid?

Pensjonsgrunnlaget i alderspensjonen beregnes etter gjennomsnittlig stillingsstørrelse for hele medlemstiden i tjenestepensjonsordningen - eller etter de 30 beste årene. Dette betyr at pensjonsgrunnlaget kan bli lavere når du går over fra uføre- til alderspensjon.

Dette er ikke en del av de omtalte samordningsreglene, men er medvirkende til at alderspensjonen blir lavere enn uførepensjonen.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tatt hensyn til skatt!   

0 resultater