Resultatet av trygdeoppgjøret 2019

Pensjonen øker med 2,3 prosent

 • Løpende alderspensjon vil bli økt med 2,3 prosent fra 1. mai (øker med 3,07 prosent og deretter fratrukket 0,75 prosent). Alderspensjon øker med 2,4 prosent på årsbasis.
  Nytt pensjonsbeløp fra folketrygden kommer på utbetalingen i juni, med etterbetaling for mai måned.

 

Eksempel ordinær alderspensjon:

En pensjon som var 20 000 kroner i måneden, før skatt, i april 2019, øker med 460 kroner til 20 460 kroner i måneden (20 000 x 1,023 = 20 460 kroner).

Minstepensjonene øker noe mer enn alderspensjon som er høyere enn minstepensjon. Minstesatsene øker med 2,38 prosent fra 1. mai.

Eksempel minstepensjon:

Minstepensjon lav sats var 12 793 kroner per måned i april, og øker med 305 kroner til 13 098 kroner per måned.

Årsveksten i 2019 er litt høyere enn økningen fra 1. mai

Siden pensjonen øker med virkning fra mai og ikke fra januar, er pensjonsveksten målt på årsbasis annerledes enn økningen i mai. På årsbasis blir veksten i ordinær alderspensjon 2,4 prosent, 2,5 prosent for minstepensjon, og 3,2 prosent for uføretrygd. Prisveksten for 2019 er også anslått å bli 2,4 prosent, og med dette utfallet vil kjøpekraftsutviklingen for ordinær alderspensjon bli uendret i 2019, 0,1 prosent bedring for minstepensjonister og 0,8 prosent bedring for uføretrygdede og lønnsmottakere. Vi vet imidlertid ikke med sikkerhet hva prisveksten faktisk blir før året er over, og kjøpekraften kan altså svekkes ytterligere, eller bedres, avhengig av hvor mye prisene stiger i resten av året.
 

 • Lønnsvekst med virkning fra 1. mai 2019: 3,07 prosent.
  Samlet lønnsvekst på årsbasis 3,2 prosent (gjennomsnittlig G øker med 3,2 prosent)
   
 • Ny G fra 1. mai 2019 = 99 858 kroner
   
 • Ny gjennomsnittlig G for 2019 = 98 866 kr
   

Minste pensjonsnivå og garantipensjon for alderspensjonister (øker med 3,07 prosent og deretter justert for levealdersjusteringen for 67-åringer i året før reguleringsåret og i reguleringsåret, i forholdet 1,042/1,049, det vil si en økning på 2,38 prosent):
 

 • Lav sats (minstepensjon dersom ektefellen har pensjon): 157 171 kr
 • Ordinær sats (hvis ektefellen har uføretrygd eller inntekt over 2 G): 181 908 kr
 • Høy sats (hvis ektefellen har inntekt under 2 G): 191 422 kr
 • Særskilt sats (enslig minstepensjonist): 198 818 kr. (Satsen for enslige minstepensjonister er økt med 4 000 kroner til 202 818 fra 1. september 2019).
 • Særskilt sats forsørger ektefelle (hvis man forsørger ektefelle over 60 år og fyller vilkårene for rett til ektefelletillegg): 297 955 kr

 

Minste årlige sats for uføretrygdede (øker med 3,07 prosent):

 • Ordinær minstesats uføretrygd (samboer):
  227 676 kr
 • Høy minstesats uføretrygd (enslig): 247 648 kr
 • Ordinær sats for ung ufør (samboer): 265 622 kr
 • Høy sats for ung ufør (enslig): 290 587 kr

0 resultater