Å jobbe «for lenge» gir redusert pensjon

I offentlig sektor kan pensjonen bli mindre desto lenger du fortsetter i arbeid. Dette vil vi endre!

Pensjonistforbundet deltok på muntlig høring på Stortinget 
31. januar 2019 og forbundsleder Jan Davidsen argumenterte for at dagens pensjonsregelverk for offentlig ansatte må endres. I dag reduseres den offentlige tjenestepensjonen når man fortsetter i arbeid etter man har fylt 67 år. Man får altså mindre pensjon desto lenger man er i arbeid. Senterpartiet har fremmet et representantforslag om en lovendring som skal stoppe reduksjonen, samt å etterbetale pensjon til dem som har mistet pensjon. Samordningsreglene i kombinasjon med innføringen av levealdersjustering fra 2011 har ført til problemer. I verste fall kan offentlig ansatte miste hele tjenestepensjonen som er tjent opp gjennom en lang yrkeskarriere dersom de jobber lenge nok.

- Dette strider mot sunn fornuft, og det vi har fortalt folk om at det skal lønne seg å stå lenger i  arbeid. Vi håper inderlig at forslaget kan danne et godt grunnlag for å finne en løsning på dette problemet, sa Jan Davidsen under høringsrunden på Stortinget.

Eksempelet nedenfor viser hva den årlige tjenestepensjonen vil bli ved ulik pensjoneringsalder. Som figuren viser er tjenestepensjon høyest med pensjonering ved 67 år, og deretter blir pensjonsrettighetene mindre desto lenger man står i arbeid. Figuren viser kun utbetalingen av den offentlige tjenestepensjon, i tillegg kommer alderspensjon fra folketrygden. I eksempelet har pensjonisten full opptjening, 30 år med offentlig tjenestepensjon ved fylte 67 år.

Halvering av pensjonen på 3 år

I eksempelet ovenfor er pensjonen halvert dersom personen jobber til litt over 70 år. Utbetalingen blir dermed lik som om den var opptjent med kun 15 år i stedet for 30 år eller mer. Ved 73 år er tjenestepensjonen helt redusert, og man får like mye tjenestepensjon som om man aldri hadde vært i arbeid, altså null kroner.

Pensjonistforbundet mener at dagens regelverk for offentlig tjenestepensjon må endres i tråd med representantforslaget som nå ligger på bordet. Det vil sikre at arbeidstakere ikke blir straffet når de yter en ekstra innsats. Forslaget fra Senterpartiet innebærer at tjenestepensjonen fryses på det nivået man har ved alderen hvor man har kompensert for levealdersjusteringen, det vil si nivået før pensjonen begynner å reduseres. Det er altså ikke snakk om at tjenestepensjonen skal øke mer, men å stoppe dagens urimelige system hvor pensjonen faktisk reduseres når man jobber lenger. Det vil bedre insentivene til å jobbe lenger, noe som er i tråd med arbeidslinjen, og det vil være rettferdig.

Trykk her for å se opptak av den muntlige høringen på Stortinget

Trykk her for å laste ned Pensjonistforbundets høringsnotat

Trykk her for å se siste utvikling i saken på Stortinget sine nettsider

0 resultater