Retningslinjer for Lørenskog Pensjonistforening

Upolitisk Formål: Trygghet og trivsel. Stiftet 4 September 1954. Tilsluttet Pensjonistforbundet Revidert 2011.

§ 1. Medlem av pensjonistforeningen kan enhver bli som har pensjon i hvilken som helst form og er bosatt i Lørenskog. Innmelding skal skje til kasserer, som utsteder medlems-bevis. Ved innmelding får det nye medlem foreningens retningslinjer. Kontingenten skal til enhver tid tilpasses foreningens løpende utgifter og sikre en forsvarlig drift. Kontingenten fastsettes av årsmøte.

§ 2. Medlemskapet forplikter til å arbeide for felles trygghet og trivsel. Trygghet ved at vi får vår forhandlings- og representasjonsrett i kommunale og statlige organer som behandler og avgjør saker av betydning for trygdede, og trivsel ved at vi hjelper og støtter hverandre i vanskelige situasjoner, og ved vel planlagte og hyggelige møter og turer.

§ 3. Styret består av 7 medlemmer: Leder, nestleder, kasserer, underkasserer, sekretær, 2 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Første varamedlem møter på styremøtene med forslags-og talerett og er dessuten foreningens materialforvalter.

Valg holdes hvert år på årsmøte i januar. I år som ender med partall (0-2-4 osv) står leder, kasserer, første styremedlem og første og andre varamedlem på valg . I år som ender med oddetall (1-3-5 osv) står nestleder, sekretær, underkasserer, andre styremedlem og tredje varamedlem på valg. Funksjonstiden for styret blir derved 2 år. Et medlem kan si fra seg gjenvalg når det har sittet en periode. Hvis et styremedlem fratrer før funksjonstidens utløp, går første varamedlem inn.

§ 4. Festkomite, som bør være på minst 10 medlemmer, velges på årsmøtet. Funksjonsperiode 1 år.

§ 5. Bowlinggruppen med 3 medlemmer velges på årsmøte i år som ender med partall (0-2-4 osv). Funksjonsperiode 2 år.

§ 6. Leikarringen med 3 medlemmer velges på årsmøtet i år som ender med partall (0-2-4 osv). Funksjonsperiode 2 år.

§ 7. Mottakelseskomite med 2 medlemmer velges på årsmøtet i år som ender med partall (0-2-4 osv). Funksjonsperiode 2 år.

§ 8. Til revisorer velges på årsmøtet 2 medlemmer, som ikke skal ha tillitsverv i foreningens styre. De velges i år som ender med oddetall (1-3-5 osv). Funksjonsperiode 2 år.

§ 9. Turkomite med 2 medlemmer velges på medlemsmøtet i oktober, etter forslag fra styret. De velges i år som ender med oddetall (1-3-5 osv). Funksjonsperiode 2 år. Får en ikke valgt tur-komite, fungerer styret som komite.

§ 10. Valgkomite med 3 medlemmer velges hvert år på medlemsmøtet i september etter forslag fra styret. Valgkomiteen legger fram skriftlig innstilling på alle valg som skal foretas på årsmøtet.

§ 11. Komiteene konstituerer seg selv.

§ 12. Styret behandler innkomne skriv og for øvrig alle saker som vedrører foreningen. Det bestemmer og sammenkaller til møter og tilrettelegger saksliste for disse. Forslag må være sendt skriftlig til styret 14 dager før møtene.

§ 13. Lederen har den løpende ledelse av foreningen, innkaller til møter og forbereder sakene. Er lederen forhindret fra å møte overtar nestleder dennes plass og plikter.

§ 14. Sekretæren fører møteprotokollen over styremøter og medlemsmøtene, sørger for at møtene blir bekjentgjort og at pålagte rapporter blir sendt Pensjonistforbundet og Pensjonistforbundet Akershus.

§ 15. Kassereren fører foreningens regnskap, forvalter midlene på lovbestemt måte og foretar utbetalinger. Hvis utbetalingen overskrider 10.000.- skal den anvises av lederen. For at bilag skal være gyldige, må de være påført nummer, dato og være innført i kassadagboken. Kassabeholdningen bør ikke overstige det beløp som er nødvendig for det løpende behov. Andre midler settes i bank.

§ 16. Underkasserer skal til enhver tid være kjent med foreningens økonomi og være kassereren behjelpelig i den utstrekning denne finner det nødvendig. Underkasserer skal dessuten sørge for at medlemmer blir husket med en blomsterhilsen hvert 5 år fra og med den dagen de fyller 80 år, og for bårebukett eller minnegave når et medlem er gått bort.

§ 17. Turkomiteen skal i forståelse med styret, og mest mulig etter medlemmenes ønske planlegge foreningens turer. For å delta på turer, sammenkomster og julebord må en være medlem. (Ha betalt kontingent eller betale denne ved deltakelse).

§ 18. Hedersbevis og Hedersmerke utdeles ved 7 års medlemskap og en fortjenestefull innsats i forbindelse med styreverv etc.

§ 19. Hedersbevis og Veteranmerke utdeles ved 15 års aktivt medlemskap.

§ 20. Foreningen arbeider etter vedtekter for Pensjonistforbundet, Pensjonistforbundet Akershus og retningslinjer for lokalforeningene, vedtatt av Pensjonistforbundets landsmøte.

0 resultater