Inger-Marie Stokker, Bjørn Egeli og Gunnar Pedersen orienterte styret om pilotprosjektet.

Pilotprosjekt «Opprettelse av samarbeidsutvalg»

Pensjonistforbundet har startet organisasjonsutviklings-prosjekt med mål om å opprette samarbeidsutvalg i kommuner med flere enn en forening. Pensjonistforbundet har valgt Østfold til å være en av pilotene.

Dette prosjektet fikk styret informasjon om på første styremøtet etter årsmøtet. Det var medlemmer i OU-gruppa Inger-Marie Stokker, Bjørn Egeli og Gunnar Pedersen som redegjorde for pilotprosjektet. Stokker og Egeli er også medlemmer i forbundets sentralstyre.

Formålet med å etablere samarbeidsutvalg er:

  • Samarbeidsutvalgets skal tydeliggjøre, styrke og synliggjøre Pensjonistforbundet eldrepolitikk på lokalt nivå.
  • Samarbeidsutvalget er et rådgivende utvalg for Pensjonistforbundets lokalforeningene, kollektive tilsluttede organisasjoner og SAKO.
  • Samarbeidsutvalget skal medvirke til at Pensjonistforbundets eldrepolitiske handlingsprogram blir gjennomført.
  • Samarbeidsutvalget skal arbeide for best mulige forhold for eldre og uføre innenfor en kommunegrense.
  • Samarbeidsutvalget skal være en arena for samarbeid mellom Pensjonistforbundets lokalforeninger, de kollektivt tilsluttede organisasjoner, SAKO og kommunale myndigheter herunder eldrerådet.
  • Samarbeidsutvalget skal sikre Pensjonistforbundets lokalforeninger, de kollektive tilsluttede organisasjoner og SAKO en koordinering av saker inn mot kommunen
  • Samarbeidsutvalget skal være ett møtested med eldre politisk innhold som også kan trekke andre interesserte frivillige organisasjoner til samarbeid.

Styret i Pensjonistforbundet Østfold har gitt sin anbefaling om hvilken kommune i Østfold som skal prioriteres i pilotprosjektets arbeid med å etablere samarbeidsutvalg. Informasjon om dette gis i første omgang direkte til de berørte foreningene.

0 resultater