Konsentrasjon og tålmodighet er gode egenskaper når ungdom hjelper eldre  over den digitale kneika. (Alle foto: Unn Johansen)

Populært tilbud:
Digital opplæring på tvers av generasjoner

12 elever fra Borge ungdomsskole deler sin digitale kompetanse med 12 eldre på +Huset i Fredrikstad. Det er god stemning, når lærevillige pensjonister møter pedagogiske ungdommer - som alle har valgfaget «Innsats for andre».  

Deltaker nummer 100 i  Pensjonistforbundets serie "Digital opplæring på tvers av generasjonene"  blir markert med en blomsterhilsen. Pensjonistforbundet har i fire år vært del av Helsedirektoratets prosjekt "Utprøving av digitale verktøy mot ensomhet".

Alle må få mulighet til å bli digitale på en god måte … 

Opplæring i trygge omgivelser og med lave skuldre, er et suksesskriterium.

og alle må få delta i samfunnet. Dette mener Pensjonistforbundet, og derfor har det blitt arrangert et mangfold av ulike gratis kurs rundt i landet i løpet av 2019. Pensum er nybegynneropplæring på nettbrett og smarttelefon. Opplæring i trygge omgivelser hvor lave skuldre og godt humør er viktige elementer. 
Mange lokalforeninger har vist interesse og positiv gjennomføringsevne. I opplæringen har de tatt i bruk styrken i eget lokalmiljø. Mange fylkesledd har også vist interesse og jobbet flott med koordinering i eget fylke. Vi ser et behov for å utvide pensumet fordi positiv nybegynneropplæring gir et ønske om mer opplæring.       
Føler du deg utrygg på nett til tross for at du er positiv til ny teknologi? Høsten 2019 flettet vi temaet informasjonssikkerhet inn i prosjektet. Et to-timers foredrag som holdes av en svært kompetent foredragsholder.  

Mange interesserte og digitalt kompetente i lokal- og fylkesforeningene er positive og gjør en god innsats. Dette er helt avgjørende for at vi skal klare å arrangere kurs i det ganske land. I tillegg er skoleungdom og lærere, kommuneadministrasjoner, frivilligsentraler og biblioteker gode samarbeidspartnere 

Tre år med følgeforskning 
Forskere fra Nasjonalt senter for e-helseforskning har fulgt prosjektet gjennom tre år. Våren 2019 leverte de sin tredje og siste erfaringsrapport. På overordnet nivå ser det ut til at eldre tar i bruk det de lærer, og at det ikke finnes et fasitsvar på hvordan opplæring skal foregå. Det er uklart hvorvidt digital opplæring motvirker ensomhet, men digital opplæring er likevel positivt og nødvendig av flere grunner. 

Deltakelse på kurs har i seg selv vært en positiv erfaring for mange. Og positive holdninger til teknologibruk

Opplæring bidrar til positive holdninger til teknologi.

er viktig for en vellykket opplæring. Så øker eldre både sin kunnskap og sine ferdigheter, som igjen gjør dem tryggere på å bruke teknologien. Oppfatningen jevnt over er at opplæring bidrar til ytterligere positive holdninger til teknologi.  

Det dominerende trekket er at eldre som søker digital opplæring, setter pris på det de lærer og derfor bruker det. Det er ikke nødvendigvis sosiale medier som er det viktigste. Å beherske teknologien til praktiske formål kan være vel så viktig. 

Noen er opptatt av å ta del i små sosiale fellesskap som nettverk blant nære og kjære. Andre er opptatt av eksklusjon og inklusjon i forbindelse med større mer samfunnsmessige forhold som banktjenester, skatt, nav, digipost, samhandling med kommunen sin - og når NRK stadig viser til nrk.no. 

Enklere hverdag 
I tillegg kommer alle de andre appene som skal gjøre hverdagen enklere, og som det er helt avgjørende at også eldre behersker for å få utført praktiske handlinger. Som å bestille diverse billetter og timer, være oppdatert på nyhetsbildet og et nesten uendelig antall andre ting. Først må de bli trygge på metoden for nedlasting og deretter trygge på bruken av de enkelte appene.   

Følelsen av usikkerhet og manglende kunnskap, er det som fanges opp som hinder for bruk og fortsatt bruk. Flere kursdeltakere har selv delt sin bekymring over det de mener er et økende gap mellom de som henger med i teknologisamfunnet og de som faller utenfor.  

En stor andel eldre kjenner på mestringsfølelsen og tilfredsstillelsen når de behersker digitale verktøy. De opplever å være inkludert i samfunnet. Alle som får mulighet til å bli digitale på en god måte, får også mulighet til å delta i samfunnet. 

Interessert i mer informasjon om dette?

Ta kontakt med Pensjonistforbundet sentralt på pf@pensjonistforbundet.no eller ditt lokal-/fylkesledd. 

 

 

 

 

 

 

 

0 resultater