Jon Skarvøy

Det er nå den krevende eldreveksten starter

Siden samhandlingsreformen i 2012 

Siden samhandlingsreformen i 2012 er det blitt 1100 flere 70 åringer i Molde, mens det derimot i samme tidsrom er uendret antall eldre over 80 år. De mange 70-åringer vil nå bli 80-åringer. I kommende 4-årsperiode vil antallet 70-åringer øke med ytterligere 400, til 1500 personer. Nå starter antallet 80-åringer å øke. I kommende 4-årsperode vil antallet 80-åringer øke med 140 personer. Deretter vil økningen bli mellom 300-400 flere 80-åringer for hver 4-årsperiode. I 2040 vil byen ha over 1600 flere 80-åringer enn i dag - mer enn en fordobling av dagens 1250 til 2850. Blant 70-åringene mottar 7 % kommunale eldretjenester. Blant 80-åringene mottar 45 % kommunale eldretjenester. Framtidsutfordringen Hele 40 % av eldreveksten i MogR fram til 2040, vil komme i de tre byene. Som leder av Pensjonistforbundets helseutvalg, er det særdeles interessant å følge eldreomsorgens utvikling i våre tre største byer. Det er i byene den store svikten vil vise seg. Kristiansund og Molde har nokså lik utvikling. Selv 8 år uten vekst av antall eldre over 80 år, maktet ikke byene å imøtekomme behovet for helsetjenester til sine eldre - de har måttet på bygda for å hente hjelp.

● Mangel på sykehjemsplasser. ● Mangel på tilrettelagte boliger. ● Mange overliggere på sykehus. ● Leie av plasser hos nabokommuner. ● Presset på pårørende og hjemmetjenestene er ikke kjent. ● Mangler kommunale brukerorienterte eldreplaner som oppdateres årlig.

Det synes som om byene mangler kompetanse for å beregne eldres behov for helsetjenester. Uheldig sammenligning med andre byer som er like dårlig eller dårligere enn en selv. Byene synes alt for treige med å planlegge og få etablert eldretjenester i samsvar med behovet. Er det rådmannen og hans stab som svikter, eller er det kommunens politikere som svikter? Hvordan vil Molde komme til å takle kommende store eldrevekst? At syke, skrøpelige og demente eldre skal bo hjemme lengst mulig, vil vise seg å bli en langt mer krevende og kostbar løsning enn det fremstilles som. Vent og se.

0 resultater