Mellvin Steinsvoll

«Leve hele livet» og kommuneøkonomi

St. Mel. 15 – 2017-2018 «Leve hele livet»

St. Mel. 15 – 2017-2018 «Leve hele livet» er en kvalitetsreform for eldre som kommune-Norge har fått ansvaret for å gjennomføre. I tråd med regjeringens pålegg, skal kommunene i 2019 ha startet arbeidet med å innføre reformen.
Reformen er god. Den legger til grunn at de eldre skal ha et godt og trygt tilbud som er tilnærmet likt uansett hvor den eldre måtte bo. Målsettingen er en god, trygg og meningsfylt tilværelse for alle eldre i kommunen enten de bor hjemme, i omsorgsbolig eller på institusjon og kommunens økonomi skal ikke være avgjørende.
Den første delen av arbeidet skal være startet og består i kartlegging og registrering av situasjon på de forskjellige områder som eldreomsorgen omhandler. Det neste som skal skje, er planlegging av tiltak og finansiering av tiltakene. Med tanke på at 2020 skal være det første året i en tre-års gjennomføringsfase, må det allerede nå i høst settes av midler på kommunenes og fylkeskommunenes budsjetter både for 2020 og videre i økonomiplanperioden.
Av de mange fine målsettinger som ligger i reformen, er begrepet «Bo hjemme lengst mulig» fremtredende. Pensjonistforbundet Møre og Romsdal tror dette er en god tanke. Vi tror de aller fleste av oss ønsker å bo hjemme lengst mulig når forholdene blir lagt til rette for det. Med god og oppdatert tilrettelegging, vil nok det bygningsmessige være det første som en tenker på. Tilpasset bygningsmasse med fornuftig tilpasset velferdsteknologi er  både en nødvendig og viktig del av reformens innhold. I tillegg må lett tilgjengelige transportordninger og farbare tilkomstveger vinter og sommer, være viktige elementer som legges inn i reformarbeidet. Fremkommelighet er ofte avgjørende for å kunne bo hjemme lengst mulig. Det å bo hjemme skal ikke skape mistrivsel og ensomhet. Hjemmet skal ikke være et «fengsel».
«Leve hele livet» krever prioriteringer i kommunenes og fylkeskommunenes budsjetter i tiden fremover og Pensjonistforbundet Møre og Romsdal er spent på hva som skjer under den kommende budsjettbehandling. Det som skjer med budsjettene fremover, vil være avgjørende for om regjeringen lykkes med at reformens ambisiøse mål skal bli virkelighet.
Vi er slett ikke trygge. Fra kommunalt og fylkeskommunalt hold får vi meldinger om vanskelig økonomi og at politikerne må være forberedt på nedskjæringer og tunge motbakkeløp når budsjettdiskusjonene kommer. Samtidig får vi meldinger fra regjeringen og finansministeren om at den norske økonomien går så det suser og at kommune-Norge har det svært bra økonomisk. Situasjon er bedre enn på svært lenge. Den er så bra at nå må kommunene pålegges å redusere eiendomsskatten. Hva skal en tro når virkeligheten oppleves så forskjellig?

0 resultater