Jan Davidsen og Pensjonistforbundet ber om at Stortinget fatter vedtak som gir bedre sammenheng mellom hva politikerne ønsker de frivillige skal utrette og hvilke behov de frivillige organisasjonene har.

Bekymret for frivillighetssentralene

Forbundsleder Jan Davidsen tok opp organisering og finansiering av frivilligheten med stortingskomite.

Under høringen i Stortingets familie- og kulturkomité i går (mandag 21. oktober 2019), var Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen opptatt av at regjeringen legger opp til økt frivillig innsats fra pensjonister og andre, uten å overføre tilstrekkelig midler til kommunene.

- Samlet sett representerer jeg i dag 265.000 medlemmer. Det er medlemmer og tillitsvalgte som hver eneste dag gjør en viktig del av den jobben som regjeringen nå har lagt opp til og satt som en av hovedprioriteringene fremover, nemlig å lage et samfunn som er mest mulig aldersnøytralt men ikke minst også som legger til rette for at vi skal kunne leve gode liv så lenge som mulig.

Bekymret for finaniseringen

- En ting er hva som betales i kontingent for å drifte organisasjonene, en annen ting er selvfølgelig tilskuddene via de offentlige budsjettene, og en viktig del av det er hva de får gjennom momskompensasjon. Når det gjelder denne, og den manglende kapasiteten den har, så har vi understreket at dette må det gjøres noe med dersom frivilligheten skal spille den rollen som regjeringen legger opp til at den skal ha i fremtiden. 

- Gjennom Leve hele livet har regjeringen lagt opp til en vekst på 40 prosent i frivillig arbeid, uten å si noe om tidsperspektiv på dette. Men det sier noe om forventningene og dermed også om behovet for en forsvarlig og forutsigbar finansiering av dette.
 
- Vi er også bekymret for den gradvise overgangen vi ser for finaniseringen av frivillighetssentralene, fra øremerkede, gjenkjennbare tilskudd til det å gå inn i rammene til kommunene. Vår erfaring er at kommuneøkonomien allerede er underfinansiert, og det å få gradvis overført nye oppgaver, vil ikke gjøre det lettere å nå regjeringens ambisjoner for frivillighetens rolle oppi det hele. 

Hvor ble det av Den kulturelle spaserstokken?

- Det vi har som utgangspunkt, er det som har skjedd med den kulturelle spaserstokken. Den er ikke mulig å finne tallfestet i et eneste av de budsjettene som har konsekvenser for kommunene, og vi er redd det samme skal skje når det gjelder frivillighetssentralene hvis man gjennomfører denne rammeoverføringen til kommunene. Det gjenspeiler verken aktivitene der ute eller behovene der ute, det er kun basert på folketallet, og dette vil vi advare mot. 

- Vi vil gjerne be om at komiteen også vurderer å ta den kulturelle spaserstokken, der det siste tallet vi har sett på 30 millioner kroner, og øke dette til det som det burde vært, nemlig 45 millioner og få det tilbake til øremerkede midler som kommunene kan ta utgangspunkt i.

- En gjennomgående beskjed utenfra, er at man er bekymret for organiseringen av frivilligheten og jeg håper at signalene som gis i denne høringen tas med nødvendig alvor og at vi kan se en endring i de vedtakene Stortinget gjør, slik at det kan bli litt større sammenheng mellom det man sier at man ønsker seg, og det man ser av resultater der ute.

0 resultater