Statsbudsjettet: Det foreslås å harmonisere flyktningers trygderettigheter med rettighetene til øvrige grupper med kort botid.

Fjerner minstepensjonen for flyktninger

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2020 å erstatte særordningen for alderspensjon for flyktninger med den behovsprøvde ordningen med supplerende stønad.

I dag sikres flyktninger minstepensjon når de blir alderspensjonister. Noen flyktninger kan ha kort tid igjen til pensjonsalder, og har ikke egen pensjonsopptjening fra hjemlandet.

Minstepensjonen i Norge er et inntektsminimum som Pensjonistforbundet ønsker å heve ytterligere.

Regjeringen foreslår nå at flyktninger ikke lenger skal ha krav på minstepensjon.

Symbolpolitikk

Dette er i stor grad symbolpolitikk fordi alle må ha en inntekt å leve av, og da må eldre flyktninger søke om supplerende stønad i stedet for ordinær minstepensjon. De vil dermed kunne få om lag det samme beløpet, men må gjennom en mer byråkratisk prosess med personlig oppmøte hos NAV og jevnlig innlevering av søknad om ny stønad.

Forslaget gjør det vanskeligere for personer som i stor grad allerede er i en utsatt situasjon.

0 resultater