En forbedring for fripolisene, men på langt nær nok

En arbeidsgruppe nedsatt av Finansdepartementet la 28. september 2018 frem en rapport med forslag til tiltak som «klart skal være til kundenes fordel».

En viktig del av forslagene gjelder tiltak som skal øke avkastningen på fripolisekundenes pensjonsmidler og derved øke overskuddet som kan benyttes til regulering av pensjonene.

Pensjonistforbundet oppdaget tidligere i år at dagens regler medfører at det meste av kundenes andel av avkastningsoverskuddet ikke blir utbetalt til kundene slik det er forutsatt, men blir beholdt av livselskapene i form av tilleggsavsetninger og forhøyet premiereserve.

Det er i liten grad til kundenes fordel å øke avkastningen på fripolisekapitalen hvis det meste av overskuddet ikke tilfaller kundene. Vi foreslo derfor endringer i reglene for bruk av tilleggsavsetninger til økt pensjon.

Finanstilsynet la 3. juli i år frem et forslag til et høringsnotat som omhandler en rekke regelendringer med utgangspunkt i arbeidsgruppens forslag. I notatets kapittel 3 er Pensjonistforbundets rapport behandlet.

Finanstilsynet avviser her vårt forslag til regelendringer, men fremmer i stedet sitt eget forslag. Det gir en viss forbedring i forhold til dagens regler, men er på langt nær godt nok.

For å lese Pensjonistforbundets kommentarer til Finanstilsynets høringsnotat se det vedlagte notatet.

0 resultater