Styret i Grane Pensjonistforening , fra venstre sekretær Wencke Halland, leder Olla Finseth, kasserer Gunnar Mikalsen og nestleder Petter Olsen. Styremedlem Brynhild Myren var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Innsats i særklasse

- Vi vil ha eget eldreråd og opplæring på linje med de folkevalgte. Meldingen fra styret i Grane Pensjonistforening er ikke til å misforstå.

Den langstrakte og skogrike kommunen Grane sør i Nordland preges av romslighet og raushet. Her har pensjonistforeningen praktisert «Leve hele livet» lenge før Solberg-regjeringens kvalitetsreform med samme navn.

Gry Aktivitetssenter ligger midt i Trofors sentrum og er selve hjertet i mye av de frivillige aktivitetene som skjer i kommunen.

 

Hver eneste dag uka igjennom er aktivitetssenteret arena, enten det er pensjonistforeningen, Frivilligsentralen eller en annen av kommunens mange organisasjoner som inviterer.

- Pensjonistforeningen og Friviligsentralen har funnet hverandre og har et fruktbart samarbeid som begge parter tjener på, forteller mangeårig leder i Grane Pensjonistforening, Olla Finseth. Hun er et oppkomme av ideer, kreativitet og pågangsmot, helt i tråd med det som har vært typisk for pensjonistforeningen i alle år siden starten i 1966.

Den har markert seg, engasjert seg i lokale saker og vært en pådriver for å skape et levedyktig lokalsamfunn. Samarbeidet med Frivilligsentralen har ført til at pensjonistforeningen trekkes inn i mange aktiviteter til beste for kommunens innbyggere, fra de yngste til de eldste. Wencke Halland har siden 2013 ledet Frivilligsentralen. Hun fungerer nå som sekretær i pensjonistforeningen.

- Vi har kjøpt inn egen PC her på aktivitetssenteret. Den kan benyttes av alle som ikke har eget PC-utstyr hjemme, men den brukes også til internettkafé som arrangeres hver onsdag, nybegynnerkurs og kurs for videregående. Alle som har behov for hjelp til å betale regninger og utføre andre digitale tjenester, kan komme hit. Da banken la ned for noen år siden, økte behovet for digitale tjenester, forteller Wencke Halland.

 

Aktivitetssenteret brukes blant annet innenfor rus og psykiatri, språkopplæring for nye landsmenn, babysang, møteplass for nærmere 20 personer som samles hver mandag formiddag, baking, pensjonistmøter, sjakk, Sanitetskvinnenes aktiviteter, til ukentlig fellesmiddag for seks-ti personer, strikkekafé, seniordans og forskjellige ungdomsaktiviteter.

- I tillegg må vi nevne arrangementet vi har for ti-tolv enslige på juleaften med middag og pakker. Til jul samler vi inn penger og kjøper mat og gaver til vanskeligstilte i kommunen. Dette tiltaket samarbeider Frivilligsentralen, NAV, pensjonistforeningen og kirken om, forteller Olla Finseth. Frivilligsentralen ved Wencke Halland koordinerer tiltaket og Olla Finseth organiserer kjøremannskap. I den lokale Coop-butikken er det før jul satt ut en vogn som folk kan legge gavepakker i.

- Dette er et lavterskeltilbud, som tolv-femten familier nyter godt av. Vi tror behovet kan være større, men det er ofte knyttet skam til å leve på sparebluss. Selv om dette i utgangspunktet er anonymisert, kommer mange og takker oss for gaver og omtanke. Ofte hører vi «dere reddet jula for oss», forteller Olla Finseth og Wencke Halland.

 

Pensjonistforeningen har engasjert seg sterkt for å få nytt sykehjem med 24 plasser i kommunen. Prosjektet startet i 2012, kommunestyret har sagt ja til bygging og saken er sendt på anbud. Prosjektet har en kostnadsramme på 170 millioner kroner, et svært tungt økonomisk løft for en liten kommune.

Sykehjemmet er planlagt bygget i det samme området som barnehagen og skolen for første- til fjerdeklasse ligger. Ideen er å skape en aktivitetspark for alle aldre, fra null til hundre år, noe som er veldig sterkt forankret og prioritert i planene.

- Og det nye sykehjemmet skal bygges med kjøkken, slår Olla Finseth fast og får støtte av resten av styret i pensjonistforeningen. Når hun først er i gang med kommunepolitikk, passer hun på å understreke at pensjonistforeningen er med i eldrerådet.

- Og det skal vi være! Vi har allerede foreslått kandidater, og vil ha et eget, selvstendig eldreråd i Grane kommune. De som kommer med i eldrerådet, gjør en viktig jobb for de eldre i kommunen. Derfor trenger de skolering for oppgavene, på linje med det folkevalgte får.

 

Olla Finseth var for ti år siden med på å starte Frivilligsentralen i Grane. I 2020 blir det slutt på øremerkede statlige tilskudd til frivilligsentralene. Da legges pengene inn i rammetilskuddet til kommunene. Det har skapt en viss usikkerhet rundt framtiden for Frivilligsentralen i Grane.

- Jeg var med på starten og skal neimen ikke være med å legge ned Frivilligsentralen vår. Den er bærebjelken i det frivillige arbeidet i kommunen, sier en kampvillig og entusiastisk Olla Finseth. Hun og andre frivillige gjorde for noen år siden forsøk på å finne ut hvor mye tid som ble brukt på frivillig arbeid.

- Vi kom til tre årsverk, men er neimen ikke sikker på om vi fikk med oss alt vi var med på. Nå har vi sluttet med registreringen, og bruker heller tida vår på å utføre de oppgavene som må løses, sier Olla Finseth.

 

Første tirsdag hver måned arrangeres det medlemsmøter med mye sosialt samvær og variert faglig innhold. Kommunetopper inviteres for å fortelle om hva som rører seg på de ulike områdene. I vår ble ordførerkandidatene grillet om planer og vyer for kommende periode. Ett tema som kommer opp i nær fremtid, er et møte med kommuneledelsen om innholdet i «Leve hele livet». Da ser Olla Finseth for seg et gruppearbeid hvor den enkelte får komme fram med personlige ønsker og behov.

For ytterligere å understreke engasjementet Grane Pensjonistforening, ofte i samarbeid med Frivilligsentralen, står for i kommunen, kommer her noen eksempler på aktiviteter.

Et årlig møte for å planlegge frivilligaktiviteter i kommunen, medlemmer er ledsager på pasientreiser til Oslo og Tromsø og hver torsdag stekes det vafler på sykehjemmet. I tillegg er det flere tilstelninger i løpet av året med allsang og musikk på sykehjemmet, blant annet sommerfest hvor pensjonistforeningen bidrar med toner fra torader og trekkspill. Flere pensjonister snekrer og monterer boder til de årlige Granedagene på bygdetunet, og før jul settes det opp en 16-seters buss til Mosjøen, slik at de som ikke har bil skal få muligheter til å gjøre nødvendige innkjøp.

0 resultater