Leve  hele  livet

Dalen pensjonistlag i samarbeid med Eldrerådet i Tokke invitera til Ope møte med politikerane, mandag 17. juni  2019 på Kulturhuset.

Leve hele livet

Dalen pensjonistlag i samarbeid med Eldrerådet i Tokke invitera til Ope møte med politikerane i Tokke, tysdag 17. juni på

Kulturhuset, Dalen.

I underkant av 20 innbyggerar kom for å høyre, og møte, politikerane som står som ordførarkandidatar ved valet 2019. Det er iår 5 politiske parti om stiller til val i Tokke kommune, her representera ved:

Arbeidarpartiet Hilde Alice Vågsli

Sosiaistisk Venstre Tom Ivar Gulseth

Kristelig Folkeparti Ellen Ofte Jacobsen

Senterpartiet Jarand Felland

Miljøpartiet De Grønne Solveig Benedicte Nes

Tanken bak møtet er den nye reforma: LEV HELE LIVET.

Leiar i Dalen pensjonistlag og Eldrerådet i Tokke, Tahar Haddad innleia med å ynskje frammøtte, innleiarar og pressa velkommen.

Kommunens sin strategi og målsetting for eldre i kommunen?

Samtlege parti fekk ordet til ei innleiing, der det var breid semje om at Tokke kommne var ein god kommune å bu i.

Ordførar Jarand, SP: Frivilligsentralen, som blei oppretta i 2019, har fått i oppdrag å sjå på moglegheita for dette arbeidet. Spreke eldre i dag, lever lenger enn tidlegare, viktig med engasjement.

Hilde Alice Vågsli, AP: Frivilligsentralen dekker aktivitsering av eldre. Pensjonislaget er også aktivt. Mange lag i kommunen har aktive og spreke pensjonistar.

Tom Ivar Gulseth: Gjennomsiktigt lokalmiljø, der det er enklare å bli kjent, oppdage behovet for hjelp, ein god stad å bu.

Ellen Ofte Jacobsen, Krf: Er leiar i Frivilligsentralen, som tek omlag 2 år for å kome opp å gå. Arena for fellesskap og deltakelse for mange.

Solveig Benedicte Nes, MDG. Er 1 av 5 parti som støtter Frivilligsentralen. Lite parti uten program på alle formål, men ser potensiale i aktive eldre og satser på livskvalitet med enklere livvstil.

Td.Ta vare på Moen Gard som kan bli eit nærmijøsenter, har plan for nærmiljøet.

Dialog med salen undervegs i møtet, der spørsmål og svar gjekk om kvarandre:

I budsjettet for 2019, nedskjeringar på 20.000 på tilskot til lag og foreninger. Negativt.

AP går til valg for å behalde dagen sitt nivå.

Vidareføring av Moen gard, finanisering?

Finnast eksterne midlar, bruksområde for nærmiljøet. Kafe, møtelokal e.l.

Også SP stør dette i t.d. samarbeid med vidaregåande skule, og har det i programmet, ei gruppe jobbar med dette no.

Viktig å trekke med seg fleire.

Pensjoniforeningen «for eldre», Frivilligsentralen kan vere ein plass for aktive i alle aldre. Kva med dei som er såpass dårlege at dei ikkje kan klare seg sjølv?

Er sjukepleia her i Tokke, er det felles lønsforhald med t.d. Vinje kommune?.

Er det nok betjening på Helsesenteret til å ivareta dei som er »inne» eller ute og treng hjelp?

Målet til AP ynskjer eit dagsenter for eldre, møtestad, eldre ynskjer sosial omgang, viktig å fange opp desse, Vennestoga på Helsesenteret fungerar idag som ein samlingsplass, og me mener det er god og verdig eldreomsorg i Tokke.

Krf støttar tanken kring eit dagsenter. Bruk for fleire plassar på dementavdelinga.

SP, Stortingsmeldinga har som tanke at ein skal ha det bra heime så lenge om mogleg og det er det me arbeider for i kommunen.

Bu heime, aldersbustadar, omsorgsbustadar,

Alderspensjonatet har 10 plassar i Høydalsmo, 2 ledige, Dalen 1 ledig , 15 omsorgsbustadar på Dalen, omsorgsenter 1 ledig, instutisjonsplassar på Dalen, 30 plassar, alt opptatt.

Lønna til sjukepleierane i Tokke er blandt dei betre, tilskudd for ekstra helgejobbing, årsturnus, bedre oversikt for dei tilsette, nedgang i sjukefråværet.

Frå 1/3 – 18, ekstra måltid i institusjonen: meir ro, pasientane sover betre, godt resultat. Faste tilsette vikarer.

SV opptatt av ein verdig eldreomsorg. Godt tilbod med dagsenter. Ynskjer heile faste stillingar i kommunen. Stor belastning for dei tilsette i helsesektoren, tanke om prosjekt 6 timars arbeidsdag for å redusere sjukefråvær

Korleis kan eldre får reell påverkingskraft?

AP:

Eldrerådet har ein reell påvirkingskraft i dag.

Eldrerådets vedtak leggast ved i sakene. Bruk krafta de hev i dag.

Dialog er viktig å ha.

Antall eldre aukar i kommunane og sjukdomsbildet endrast.

Godt helsetilbod gjennom heile livet er å legge tilrette for eit godt liv, heile livet.

Grendelaga har også tilbod lokalt, og der Frivilligsentralen er ei overbygging.

Eldre ER ein stor ressurs, vi kan likevel ikkje tenke på dei, men på samfunnet rundt, vi treng eit samfunn som treng både unge og eldre. Livskraftige bygder.

Frivilligsentralen er ein stad der eldre kan brukes som ressurs, kva gjer Frivilligsentralen for befolkninga?

Den er under opparbeiding, ikkje så mange konkrete ting enno, ; samarbeid med biblioteket, vaksne folk som kan vere der for ungar som brukar biblioteket som opphaldsstad.

Treng også aktivitet ute i lokalmiljøet. Treng frivillige.

Blir eigne lokaler i det gamle kontoret til lensmannen var.

Frå 1. august vil ting skje, ikkje bare «bli kjent»- prat.

Fastlegesituasjonen, har bare to av tre fastlegar i kommunen, korleis komme inn på lista så ein får ein egen lege?

Statistisk sett skal det vere nok med 2, men vi har i flere år hatt 3 stk. Vi søkjer no etter ein 3. fastlege, og etter ei annonsekampanje viste ein interesse, men han stilte for store lønnskrav.

Regjeringa sin distriktspolitikk får virkning ogå på denne sektoren.

Eldre treng meir og meir hjelp framover.

Eldre og depresjon, etikk i eldreomsorga, hjelpe til å ha eit sosialt godt liv, motverke einsemd.

Heimesjukepleia må og tenke på etikk inn i arbeidet sitt, forebygge depresjon, tak med den psykiske sida.

Innleiarane fekk tilslutt direkte spørsmål om kvifor engasjerte du deg i politikken, kva skil ditt parti frå andre parti og kva for sak er vektigast?

Krf. Ser det som ein dugnad, ansvar for å ha styringa i kommunen, ynskjer gode lokalsamfunn, samhørighet innad i bygdi, må sjå på nytt att på buplikta i kommunen.

MDG Fersk politiker, 4 år i MDG, gjenklang for mitt verdigrunnlag, mykje skjer i verda, jobbar for eit samfunn i blanse, globalt og lokalt. For mangfold i natur og i politikken.

16 ferske politkere på lista, ynskjer å kome inn i kommunestyre.

Beste med Tokke – ein av Norges finaste kommune. God variasjon av folk, givende arbeid.

Sak: Mykje å forvalte i kommunen, hindra et folketalet går ned, sikre framtida, mm.m.m.m.m

AP: Bestefar, Gro og Kåre inspirerte meg til å bli politisk engasjert. Skreiv lesarinnlegg til Kristi Hugsevje. Gro er hennar forbilde. Starta AUF i Tokke som 15-åring.

Innbyggerane er det beste i Tokke. Kom til Tokke og få det gode liv.

Kampen om å gjenopne fleire sjukeheimsplassar, skil nok AP frå dei andre partia. AP er eit politeleg parti.

SV: Irritasjon i fleire år over urettferdig politikk, er idag fersk og nervøs.Tok ei avgjerd om å bli politikar, gler seg til vegen vidare.

Jobbar på Tokke skule, men lite kjent på Dalen før, trivelege folk. Blei inspirera av ein dyktig lærar på vidaregåande skule på Dalen til sjølv å bli lærar.

Sak: Miljø og skule er hovudsaker for SV, gratis barnehage og SFO.

Redusere utgiftene for småbarnsfamiliane.

SP Mykje grønt, kom til Tokke med kjensla av ein ny verden. Nei til EU- debatten engasjera og aktiviserte meg. Fordele tenestene over heile landet, aktiv i studentmiljøet i Bergen.

Folket er flotte her i Tokke, vi er heldige.

Skille: Skape fleire arbeidsplassar og utvikle komunen.

Nav-kontoret kjem i sentrumsbygget, satse på skulen for å trekke til seg småbarnsfamiliane. Ungane må trivast på skulen.

Auka satsing på heimesjukepleiar, full opprusting av kjøkenet på Helsesenteret. SP kan garantere at vi ikkje innfører eigedomskatt.

Og med det fekk SP og ordførar Jarand Felland siste ordet. Han «sneik seg til» meir enn ei fanesak for sitt parti i motsetnad til dei andre partia som heldt seg til ei fanesak, som dei blei oppmod om, og som AP gjorde merksam på utan å få gehør for det av møteleiar.

Leiar takka innleiarane, som igjen takka pensjonstlaget og eldrerådet for å ha dratt igang valkampen.

Også dei frammøtte blei takka.

0 resultater