Regjeringa Solberg vil bli hugsa, for å være den regjering som fattiggjorde norske pensjonistar og uføre.

Husk at dei fleste ein dag skal bli pensjonister!

Årets vakraste eventyr nærmar seg, og eg tenker ikkje på ein tidleg vår, men på lønnsoppgjeret.                             LO-leder Hans-Cristian Gabrielsen var ute i flere medier 19. februar og kravde auka lønnsvekst og auka  kjøpekraft for sine medlemmer. Fjorårets lønnsvekst på 2,8 prosent vart i stor grad oppeten av auka strømpriser/ nettleige, viste tala frå Teknisk berekningsutval.

Ei gruppe, omtrent 900.000 personar, som dessverre ikkje får like stor oppmerksomheit i media, er pensjonistane. Dei har akkurat samme utgifter til livets opphald som dagens arbeidstakarar, og dei fleste har atskillig mindre pengar å leve av. Likevel har dei måtta finne seg i realnedgang i pensjon og redusert kjøpekraft dei siste fire åra.

Dersom vanlige arbeidstakarar hadde blitt utsatt for liknande behandling, ville det blitt streik og bråk for lenge sidan. Det er på tide at pensjonistane får de samme betingelsane som det øvrige samfunnet. Det er ikkje for seint å rette opp en urettferdighet som har fått lov til å leve altfor lenge.

Årets vakreste eventyr nærmer seg, og jeg tenker ikke på Holmenkollenstafetten, men på lønnsoppgjøret. LO-leder Hans-Cristian Gabrielsen var ute i flere medier 19. februar og krevde økt lønnsvekst og økt kjøpekraft for sine medlemmer. Fjorårets lønnsvekst på 2,8 prosent ble jo i stor grad spist opp av økte strømpriser, viste tallene fra Teknisk beregningsutvalg.

En annen gruppe, omtrent 900.000 personer, som dessverre ikke får like stor oppmerksomhet i mediene, er pensjonistene. De har akkurat samme utgifter til livets opphold som dagens arbeidstakere, og de fleste har atskillig mindre penger å leve av. Likevel har de måttet finne seg i reallønnsnedgang og redusert kjøpekraft de siste fire årene.

Dersom vanlege arbeidstakere hadde blitt utsatt for liknande behandling, ville det blitt streiker og bråk for lenge sidan. Det er på tide at pensjonistane får dei samme betingelsene som det øvrige samfunnet. Det er ikkje for seint å rette opp ei urettferdigheit som har fått lov til å leve altfor lenge. Husk at de fleste ein dag skal bli pensjonister. Kortsiktighet er ikkje ei bærekraftig aktivitet.

Mitt ynskje for årets oppgjør er at media ikke berre skriv om arbeidstakarane, men også fokuserer meir på pensjonistane.

0 resultater