Eldre i dag er friskere enn  tidligere, og de har lang erfaring med å kjøre bil.  Sier Lars Georg Dale

FRISKE ELDRE
Slipper kognitive tester

Regjeringen vil gi eldre bilførere en enklere hverdag, og foreslår at friske eldre skal slippe belastende kognitive tester.

Vegdirektoratet og Helsedirektoratet anbefaler å heve aldersgrensen for helseattesten til 80 år. I dag må du etter fylte 75 år gjennomgå helseundersøkelse hos lege. Hvis du oppfyller helsekravene, vil legen gi deg en helseattest med gyldighet inntil tre år. Etter fylte 78 år får du helseattest med varighet inntil to år.

Erfarne førere. – Eldre i dag er friskere enn tidligere, og de har lang erfaring med å kjøre bil. Regelverket må tilpasses til dagens situasjon, og aldersgrensen for helseattest foreslås derfor hevet fra 75 til 80 år, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

– Vi mener også at det er tilstrekkelig at helseattesten fornyes hvert tredje år. Dette er en betydelig forenkling for eldre bilførere, i tillegg til å frigjøre kapasitet hos fastlegene, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Kognitive tester. – Friske, eldre bilførere som ikke viser tegn til kognitiv svikt, skal slippe å gjennomføre unødvendige og belastende tester. Helsedirektoratet vil bli pålagt å informere fastleger og fylkesmenn om dette, sier Michaelsen.

Helsedirektoratet vil få i oppdrag å vurdere ulike metoder som på en effektiv måte fanger opp kognitiv svikt som kan påvirke førerferdigheter.

Trafikksikkerhet. – Vi ønsker å gjøre endringer som gir eldre bilførere en enklere hverdag, uten at det går på akkord med trafikksikkerheten. Vegdirektoratet vil bli bedt om å utarbeide og sende på høring nødvendige forskriftsendringer. Endringene vil kunne være på plass allerede i løpet av våren 2019, sier Dale.

Fjern helseattesten! – Vi har lenge vært opptatt av å få fjernet den aldersdiskriminerende ordningen som krever helseattest og svært hyppig fornyelse av eldres førerkort. Det nye forslaget flytter aldersdiskrimineringa fra 75 til 80 års alder, skriver Anders Madslien, Sverre Gran og Morten Nordby i et brev, datert 25. februar i år, stilet til eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen. De tre har i lang tid tatt til motmæle mot det de opplever som feilaktige påstander om at eldre utgjør en mye større risiko i trafikken enn andre grupper.

I brevet til statsråd Michaelsen peker de på at mer enn 99 prosent av dagens bilførere aldri vil bli rammet av trafikkulykker som volder død eller alvorlig personskade. Antallet ulykker er gjennom noen tiår redusert med 95 prosent, blant annet takket være bedre og tryggere veier og kjøretøy.

0 resultater