Aktivitetssentrene er et særdeles viktig forebyggende og helsefremmende tilbud

Morgendagens aktivitetssenter

Morgendagens aktivitetssenter har vært et av Pensjonistforbundets viktigste satsingsområder i mange år,  og er nå også en del av strategien til Regjeringens reform «Leve hele livet».

Dagens aktivitetssentre    har et klart mandat om å sikre et godt forebyggende helsearbeid overfor eldre. I reformen Leve hele livet blir sentrene trukket fram som en viktig og noen gang avgjørende arena for helsefremmende og forebyggende aktiviteter for eldre. Målet er at med hjelp av aktivitetssentrene skal eldre kunne bo hjemme og klare seg selv uten hjelp så lenge som mulig. 

Undersøkelse gjort av Pensjonistforbundet høsten 2014 vedrørende dagens eldresenter viser at disse er utdaterte og at de ikke lenger når intensjonene i målene om at eldre skal klare seg hjemme så lenge som mulig. Resultatet av våre undersøkelser viser at kommunene bør vitalisere og videreutvikle eldresentrene til å bli til å bli” Morgendagens aktivitetssenter”.

Morgendagens aktivitetssentre er en arena hvor de som er gått ut av arbeidslivet kan møte andre, aktivisere seg og bruke egne ressurser på en meningsfyltmåte. Sentrene skal fungere som en samordning hvor offentlige etater, frivillige organisasjoner, brukerorganisasjoner og ulike private tilbydere samhandler med kommunens eldre om å koordinere og utvikle en innovativ, god og fremtidsrettet møteplass for eldre.

Hvis sentret skal oppnå å være en viktig lokal forebyggende arena for kommunens eldre bør kultur, helse og servicetjenester koordineres og samles. På den måten kan aktivitetssentrene bli en samlende arena for kompetanseutvikling, aktivitet, kurs og rådgiving overfor eldre.  Sentrene skal være brukerstyrte og legge til rette for frivillig deltagelse. I tillegg bør sentrene tilby ulike tjenester og ulike treningsformer for eldre.

Et kompetansesenter hvor koordinering av forebyggende virksomhet samles under et tak vil kunne fungere som en mestrings, - lærings, - og sosial arena hvor ensomhet, hjelpeløshet og depresjoner blant eldre elimineres. Sentrene representerer også en viktig samfunnsmessig verdiskapning(Nova). I dag er det over 10 000 frivillige hjelpere som utfører langt over 1 000 årsverk på sentrene. Til sammenligning er det ca. 1 200 ansatte i sentrene.  Frivillig deltagelse er avgjørende for driften men de fleste kommunene har likevel et utviklingspotensial og kan gi langt bedre tilbud ved å engasjere de eldre enda mer i utviklingen.

For å nå intensjonene i reformen til Leve hele livet er det nødvendig at alle kommuner etablerer eller videreutvikle et eget” Morgendagens Aktivitetssenter”.

Ønsker du å vite mer om morgendagens aktivitetssenter kan du lese Pensjonistforbundets erfaringsrapport om aktivitetssenter ved å gå inn på www.pensjonistforbundet,no/MAS  Pensjonistforbundets forskning om aktivitetssenter ligger her; 

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2427012

Ønsker du et morgendagens aktivitetssenter i din kommune men vet ikke hvordan du skal ta tak i dette?

Pensjonistforbundet har samlet noen gode ideer og tips for å ta tak i dette, henved dere direkte til fylkeskontoret vårt.

0 resultater