Mellvin Steinsvoll

Er kommune-Norge i ferd med å våkne?

At de fleste norske kommuner står overfor store utfordringer i eldreomsorgen, har vært godt kjent lenge.

At de fleste norske kommuner står overfor store utfordringer i eldreomsorgen, har vært godt kjent lenge. Til tross for utallige bekymringsmeldinger fra både Pensjonistforbundet og andre med god kunnskap om forventet utvikling, har dessverre store deler av kommune-Norge valgt å skyve utfordringene innen sektoren foran seg. Kunnskapen om behovet ligger der men i stedet for å øke antall omsorgsplasser i tråd med kjent behov, har antallet blitt redusert, noe som spesielt har gått sterkt utover sykehjemsplassene.
Kommunene har ansvaret for store deler av tjenestetilbudet til innbyggerne. I det kommunale planverk,  blir det lagt stor vekt på at innbyggerne skal ha det bra fra vugge til grav, men så alt
for ofte, blir fine ord og gode vedtak stående uten at de blir satt ut i livet.
Pleie- og omsorgssektoren er en av de virkelige store i kommunenes tjenesteportefølje og ikke minst, tjenesteområdet omhandler folk. Dessverre så ser vi så alt for ofte at denne viktige sektoren ikke får den nødvendige oppmerksomhet når budsjettene skal sys sammen. Resultatet av den manglende oppmerksomhet, blir slik vi nå opplever.
Et stort engasjement fra innbyggere og organisasjoner over tid, ser nå ut til å få kommuner til å våkne. Plutselig blir det klart at den jobben som skulle vært gjort for lenge siden, må gjøres over natten. Flere omsorgsplasser og sykehjemsplasser må på plass og det i ekspressfart. Flott at budskapet fra folket og organisasjoner er i ferd med å gi resultater, men det er vel også i den sammenheng lett å tenke at valget høsten 2019 er med å hjelpe.
Stortingsmelding nr. 15 (2017-2018) Leve hele livet – er en kvalitetsreform for eldre. Det er et stort og viktig dokument som omhandler tiltak og kvalitet i kommunesektorens produksjon av eldreomsorg og tilrettelegging for meningsfylte aktiviteter for eldre. Reformen slik den er utformet, stiller store krav til kommunene. I tillegg til god og realistisk planlegging, vil det bli stort behov for store ressurser både i form av arbeidskraft og budsjettmidler. Det er svært mye bra i reformen, men jeg frykter for kommunenes økonomiske evne og mulighet til å gjennomføre reformen. Det er dessuten store økonomiske forskjeller mellom kommunene. Vil hjemkommunens økonomiske muskler forringe kvaliteten på tilbudet til de eldre?  
Reformen dras i gang i 2019. En slik målsetting er imidlertid avhengig av at kommunene har økonomi og ikke minst, villig til å prioritere dette arbeidet. Utviklingen i kommuneøkonomien og de politiske prioriteringer i tiden som kommer, blir avgjørende. Skal reformen få sin oppstart etter planen, er det avhengig av at det i kommunebudsjettene for 2019 og i økonomiplanene videre, blir avsatt penger til dette arbeidet. Det blir spennende å se om dette vil skje. At rentenivået er på vei opp og at rådmenn melder bekymring for at regjeringens lettelser i beskatningen på personinntekt og eiendom skal få konsekvenser for tjenesteproduksjon i kommunene, bidrar ikke til å senke spenningsnivået.  
Pensjonistforbundet, pensjonistenes desidert største interesseorganisasjon i Norge, er opptatt av at pensjonistene skal ha gode og meningsfylte tilbud og trygghet for god omsorg på de forskjellige trinn i omsorgstrappa etter hvert som behovet inntrer og endrer seg.
Som representant for pensjonistene i Møre og Romsdal, vil jeg tro at jeg har stor støtte både politisk og faglig, når jeg understreker behovet for sterkere satsing på omsorgssektoren i kommunene. Jeg vil også utfordre KS (kommunenes egen interesseorganisasjon) i denne saken. En hjelpende røst derfra, ville slik jeg ser det, komme godt med.

Mellvin Steinsvoll
Styreleder Pensjonistforbundet Møre og Romsdal
Medlem av Pensjonistforbundets sentralstyre    

0 resultater