Statsbudsjettet - slippen - bostøtte og andre tiltak

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 er et budsjett på det jevne. Vi har sett nærmere på noen områder som er viktige for landets pensjonister.

Slippen

I desember 2016 sluttet Nav å sende ut utbetalingsmelding, «slippen», i posten til pensjonistene. Reaksjonene har gjennom hele 2017 vært sterke fra pensjonister og pårørende til eldre som sliter med å finne frem på nav.no. Pensjonistforbundet har samlet 32 000 underskrifter for å få «slippen» tilbake. Saken ble behandlet i Stortinget i vår. Da landet Høyre, Venstre, FrP og Krf på at regjeringen skulle «utrede» saken og eventuelt komme tilbake til den når statsbudsjettet legges frem.

I revidert nasjonalbudsjett og i valgkampen har KrF støttet kravet om å få «slippen» tilbake. Ap, SV og Sp har hele veien stemt for at de pensjonistene som vil, skal få «slippen» sin i posten. Saken er nå på nytt fremmet i Stortinget av Sp. Spørsmålet er om KrF står ved sine løfter i valgkampen?

Bo lenger hjemme

En trygg alderdom i egen bolig er løfte politikerne har gitt. Men oppfyller regjeringen dette i forslaget i statsbudsjett for 2018?

Tilskudd til tilpasning av eget hjem

Denne posten er en samlepost for to tiltak: etablering i egen bolig og tilpasning av egen bolig. Posten er økt fra 466 millioner i 2017 til 479 millioner i 2018. Vi ser også at denne posten i økende grad benyttes til etableringstilskudd og i minskende grad til tilpasning av egen bolig. Tilpasning av egen bolig er det som er mest aktuelt for eldre, da de sjeldent blir vurdert for etableringstilskudd. Regjeringen ønsker økt bruk av etableringstilskuddet for å sikre at flere (gjerne barnefamilier) flytter fra leid til eid bolig.

Bostøtte

Bostøtten står på stedet hvil og forblir uendret i størrelse fra 2017 til 2018. Samtidig videreføres kompensasjonsordningen for uføre som falt utenfor bostøtteordningen etter uførereformen. Videreføringen er i praksis en forlengelse av kompensasjonstiltaket, noe som betyr at regjeringen i praksis ikke har brukt tid på å lage en permanent løsning for de uføre slik som de varslet at de skulle. Dette skaper usikkerhet omkring uføres bosituasjon, og er uhensiktsmessig belastning som de som er omfattet av ordningen vil måtte bære år etter år.

Vi ønsker oss et løft for inntekts- og boutgiftstakene som er i tråd med dagens reelle utgifter.

Heistilskuddet

Heistilskuddet er redusert fra 76 millioner i 2017 (93 i 2016) til kun 15 millioner i 2018, størrelsen på kuttet er altså 61,1 millioner kroner. Begrunnelsen for det som ligner en nedleggelse er ifølge regjeringen at antallet boligblokker med heis øker, hovedsakelig gjennom nybygging. Dette er en svekkelse av utbedringstiltak som trengs for at den eksisterende boligmassen skal tåle presset fra en aldrende befolkning, i tillegg ser vi at tilgangen på universelt utformede boliger vil svekkes i tiden framover som følge av forenklinger i de nye byggeforskriftene.

I følge husbanken er heistilskuddsordningen svært ettertraktet, og skulle selve ordningen ha møtt etterspørselen for året 2016 ville den utgjort 150 millioner. Dette er til tross for at ordningen nærmest ikke er kjent blant borettslag og sameier.

iPad-kurs

Arbeidet med å utvikle og prøve teknologiske verktøy for sosial kontakt blant eldre videreføres. Nasjonalt senter for e-helseforskning har allerede laget en rapport, og de skal også i fortsettelsen gjennomføre følgeevalueringen i prosjektet.

Bevilgningen som startet i 2015 foreslås videreført med samme beløp som 2917, tre

Pensjonistforbundet kan dermed forhåpentligvis nok en gang søke Helsedirektoratet om midler til arbeidet med å få eldre til å bli digital på en god måte.

Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge ca. seks millioner kroner til digital deltakelse og kompetanse, fordelt på 3,55 millioner kroner til Seniornett Norge og to millioner kroner til en tilskuddsordning som skal medvirke til at alle kommuner i landet har et tilbud om grunnleggende digital kompetanse til innbyggere som trenger hjelp til å komme seg på nett.

Andre tilskudd

Det ble i 2017 bevilget 18,8 millioner kroner til tiltaket. Det foreslås at midlene videreføres på samme nivå i 2018, hvorav 0,5 millioner kroner avsettes til en evaluering av tilskuddsordningen. Behovet for å bruke penger på en evaluering begrunnes i at det er vanskelig å skille ut effekten av tilskuddsordningen, ettersom mange aktivitetssentre/ seniorsentre/ eldresentre har vært etablert i mange kommuner i lang tid før tilskuddsordningen kom til. Likevel legges det vekt på at ordningen utløser mye aktivitet og engasjement.

Aldersdiskriminering

Samtidig med at den nye likestillings- og diskrimineringsloven ble vedtatt i juni 2017, der alder for første gang er med, vedtok Stortinget Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven). Sistnevnte lov gjelder fra 1. januar 2018 og innebærer blant annet at pådriverrollen og håndhevingsrollen til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) blir delt, fordi håndhevingsoppgavene overføres til en ny nemnd: Diskrimineringsnemnda. Nemnda får myndighet til å pålegge oppreisning i saker som gjelder arbeidslivet og erstatning i enkle saker. Den etableres i Bergen i januar 2018. Bevilgningen til ombudet og nemnda samlet sett øker fra 60 til 61 millioner kroner.

 

Dette betyr at regjeringen som innførte ny lov – der alder inngår – samlet sett ikke styrker ombudet og nemnda. Dette til tross for at de gjennom at alder ble innført som selvstendig diskrimineringsgrunnlag har fått mer å gjøre.

Regjeringen ga oss et forbud mot aldersdiskriminering i ny lov, men den lot samtidig være å styrke sitt pådriver- og håndhevingsorgan. Dertil kommer at likestillingsombudet mener at splitting av pådriver og håndhevingsfunksjonen i sum gir svekket vern mot alle former for diskriminering.

 

Frivillighetssentraler

Pensjonistforbundet krav om å tilbakeføre frivillighetssentralene til Kulturdepartementet er ikke tatt til følge. Men sentralene har fått noe mer å rutte med enn året før. Det er 425 frivillighetssentraler i Norge. Bevilgningen øker med 15 millioner kroner.

Investeringstilskudd for heldøgns omsorgsplasser

I sin helhet utgjør denne posten for budsjettåret 2018 4,038 milliarder kroner (mot fjorårets 3,298 100). Investeringstilskuddet for heldøgns omsorgsplasser er økt med 740 millioner kroner, hvorav 152,5 millioner skal brukes til å dekke første års utbetaling av tilskudd til 1800 plasser. Stortingsvedtak om at posten fra 2021 kun skal benyttes til å kun omfatte plasser som gir netto tilvekst blir stående, og det er dermed fortsatt usikkerhet rundt vedlikehold og rehabilitering av etablerte plasser.

I samme kapittel er det bevilget 11 mill. kroner til dagaktivitetstilbud til personer med demens.

 

0 resultater