Omsorgsboliger i Eide

Uttale fra møte i Eide Pensjonistforening 14.09.17

Eide kommunestyre har i Boligsosial handlingsplan vedtatt at det ikke skal bygges flere kommunale omsorgsboliger i Eide kommune. Eldre skal selv måtte skaffe seg bolig som imøtekommer deres framtidige behov for tilrettelagt bolig.

Eide kommunestyre har i tillegg vedtatt salg av Møllerop-eiendommen – Eide best egnede tom for framtidige omsorgsboliger.

Å møte kommende store eldrevekst på over 250 flere eldre innen 15 år, uten flere omsorgsboliger vil kunne gi mange lite tilfredsstillende situasjoner for utrygge og hjelpetrengende eldre.

Eide Pensjonistforening ber alle politiske partier i Eide om å behandle saken om flere omsorgsboliger i Eide på nytt, og samtidig få startet arbeidet med å finne ny egnet tomt til slike boliger snarest.

Partienes svar bes sendt Eide Pensjonistforening.

 

Eide Pensjonistforening

0 resultater