Ragnar Vassgård (til høyre) takker Jan Davidsen for besøket.

Aprilmøtet 2017

Møte i Averøy Pensjonistforening ble holdt på Anne Marits Catering den 6. april

Møte i Averøy Pensjonistforening ble holdt på Anne Marits Catering den 6. april. Det var 34 deltakere til stede på møtet. Vår leder Ragnar Vassgård ønsket alle velkommen.

Spesiell velkomst fikk kveldens underholdere Oddvar Engvik, Roald Sevaldsen og Alf Røsand. Ragnar minnet så om brosjyren «Jeg vil se slippen min» og folderen «Tips for å verve medlemmer» som var lagt ut. Han ba om at alle som ville se slippen sin fylte ut brosjyren, slik at de kunne sendes samlet til forbundet.

«At far min kunne gjæra» ble sunget og vi fikk ord for dagen ved Gerd Helseth. Hun leste diktet «Å væra i livet» av Halldis Moren Vesaas. Ragnar fortalte at Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen kommer til kaffen klokka 17.00. Jan Davidsen var invitert til å komme til Averøy Pensjonistforening allerede i høst. Imidlertid hadde det skjedd en glipp i Pensjonistforbundet, slik at vi fikk tilbakemelding om at han ville komme i dag, for tre dager siden, og vi fikk nesten ikke tid å kunngjøre at han ville komme til dette møtet.

Ragnar fortalte så om fylkesårsmøtet i Molde 8. og 9. mars hvor han hadde vært delegat, Gerd Helseth observatør, John S. Roaldsøy hadde deltatt som leder av valgkomiteen, Synøve Folland som revisor, og hvor også Ragnars kone Andrea også hadde deltatt. Han fortalte at Mellvin Steinsvoll var valgt til ny leder, og fylkesstyret ellers består av nestleder er Anne Lise Hessen Følsvik og styremedlemmene Asbjørg Kvalvåg, Jens Petter Jelle, Rolf Maridal, Karin Husøy og Rolf Arne Hammer. Leder av Helseutvalget er fortsatt Jon Skarvøy. Synøve Folland ble gjenvalgt som revisor. Jakob Strand som gikk av som leder, ble ny leder av valgkomiteen. Ragnar fortalte videre fra fylkesårsmøtet at Odd Roe Skogen hadde snakket om boliggjøring av eldre, men den dagen de trenger sykehjem er det dette som er de eldres førstevalg. Omsorgsboliger har sin begrensning. Han orienterte også om nye lover og forskrifter innen helsesektoren.

«I natt jag drømde» ble sunget og ord og toner ble gitt til kveldens underholdere Oddvar, Roald og Alf som syntes det var «Kjøle kjekt å værra her». Roald startet med å lese en nordmørshistorie. Siden gjøglet de i vei mellom «Midnattsolens land», «Gitarboogie», «Gryta hennar mor» og flere fengende melodier. Da de annonsere at Oddvar skulle synge solo ville han heller fortelle en historie. Og Roald avsluttet avdelingen med å spille «Flickan i Havanna» på trompet.

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen var nå ankommet og ble ønsket velkommen. Han ville få ordet etter kaffen. Ragnar refererte takkekort fra Dagny Bjørshol og takk fra Inggjerd Nedal som begge hadde fått blomster på 75-årsdagen. Oskar Lysø takket også for blomster han hadde fått på sin 75-årsdag. Nancy Bøe fra turkomiteen fikk ordet for å orientere om sommerens busstur - en firedagers tur 11. -14. august - med lunsj på Dombås og overnatting på Radisson hotell på Beitostølen. Neste dag kjører vi til Lærdal og videre overnatting på Kviknes hotell i Balestrand i to netter. Vi skal blant annet besøke Bremuseet i Fjærland. Prisen på turen blir 5.350 kroner med 25-30 deltakere og 5.100 kroner med 30-35 deltakere.

Så ble bordverset sunget og vi fikk kaffe og kaker, og som vanlig åresalg i pausen. Våre trubadurer avrundet pausen med noen gamle slagere. Referatet fra forrige møte ble referert og godkjent

Ordet ble så gitt til Jan Davidsen som startet med å takke for invitasjonen. Han ønsket å komme ut til lokallagene, og takket for det arbeid som blir gjort i foreningene for å bedre hverdagen for våre eldre. Han viste til Handlingsprogrammet og oppfordret til å sende inn forslag til Landsmøtet når Handlingsprogrammet skal revideres. Trygdeoppgjøret har nå tre år på rad vært oppgjort med negativ utvikling for pensjonistene. Det er derfor om å gjøre at vi blir flere medlemmer slik at vi blir en sterkest mulig organisasjon for å trygge pensjonistenes rettigheter. Aksjonen «Jeg vil se slippen mine» har ført til 8.000 nye medlemmer. Den største andelen pensjonister er fortsatt uorganisert, slik at det er potensialer for å bli en enda sterkere organisasjon. En brennbar sak er også digitalisering av bankene. De er flere hundre tusen som ikke er i stand til å bruke den digitale plattform, og er avhengig av andre for å få utført viktige tjenester. Vi har så langt fått avslag på vårt krav om å få slippen vår i posten, men vi ønsker å opprettholde trykket for å få gjennomslag for vårt krav. Problemet er at de som vedtar ikke er i vår aldersgruppe. Pensjonistforbundet roser den nye velferdsteknologien som er på vei inn, men problemet er at mange ikke kan gjøre seg nytte av den. Opplæring er viktig for Pensjonistforbundet som også har gjennomført kurs for eldrerådene. Vi er underrepresentert i politiske fora, derfor er det viktig at eldrerådene blir det talerør vi trenger. Vi må vitalisere organisasjonen, og vi trenger tillitsvalgte som kan ta vare på rettighetene våre. Vi må få tilbake forhandlingsretten som vi hadde før 2011. Sosiale reformer rettes mot yrkesaktive. En flatere beskatning vil slå ut mest for dem som har minst. Vi må sørge for å skjerme våre 70.000 minstepensjonister. Det er viktig å tenke tannhelsereform og eneromsreform. Vi må ha samme respekten, og samme påvirkningskraften som da vi var yrkesaktive. Vi må påse at det er nok geriatrisk kompetanse i kommunene. Frivilligheten må være et supplement, ikke blir en forpliktelse som binder en opp.

Etter foredraget ble det anledning å stille spørsmål, og noen benyttet anledningen. Ragnar takket Jan Davidsen for et interessant foredrag, og forærte han en bok om Atlanterhavsveien og om Fiske og fangst gjennom 100 år av Håvard Kongshaug, som takk for at han tok seg tid til å komme til Averøy Pensjonistorening.

John Sigurd foretok trekning etter åresalget, og Gerd og Margot delte ut gevinstene. Når lysene tennes der hjemme ble sunget, og Ragnar delte ut en orkide til hver av de tre underholderne våre. Men de ville ikke gå hjem før de hadde spilt alle sangene, så vi fikk nok en avdeling med underholdning. Alf fortalte en historie og Oddvar hadde laget noen spørsmål. Og til tonene av «Ola var fra Sandefjord», «Drømmen om Elin», «Det var på Capri» og flere gamle slagere ble møtet avsluttet.

Ragnar minnet om neste møte 4. mai. Takk til Jan Davidsen som tok seg tid å besøke oss, takk til våre hjemlige entertainere for underholdningen, og takk til vår leder for et fint møte.

0 resultater