Ny kommisjon innenfor helse- og omsorgstjenesten

Regjeringen foreslo 24.mars å opprette en kommisjon som skal undersøke alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Pensjonistforbundet støttet ikke forslaget om en undersøkelseskommisjon da saken var ute på høring.

- Det er altfor mange som dør eller blir skadet som følge av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Vi må bli flinkere til å forebygge ulykker og lære av feil. Derfor foreslår vi at det etableres en uavhengig undersøkelseskommisjon som kan undersøke hva som gikk galt og hvorfor, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Pensjonistforbundet avga høringen i forbindelse med «NOU 2015:11 Med åpne kort – forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene.» Pensjonistforbundet støttet utvalgets flertall som kom fram til at opprettelsen av en undersøkelseskommisjon ikke er hensiktsmessig. Vi mener at det er virksomhetene selv som har ansvar for å gjennomgå alvorlige hendelser og en egen undersøkelses-kommisjon vil bare være med på å forsterke et syn på virksomhetene som ikke er i stand til dette. Ressursene må gå til å styrke virksomhetenes kompetanse i å forebygge og følge opp uønskede handlinger generelt, og alvorlige hendelser spesielt, gjennom bedre og mer målrettet lederopplæring.

Pensjonistforbundet mener at tilsynsmyndighetenes (fylkesmennene og Helsetilsynet) rolle i dette arbeidet må tydeliggjøres og styrkes og at tilsynsmyndighetene og virksomhetene i fellesskap kan løse oppgavene med en bedre oppfølging av uønskede hendelser.

0 resultater