PENSJONISTFORBUNDET MÅ VÆRE SYNLIGE I ARBEIDET SOM GJØRES

Forbundsleder Jan Davidsen besøkte årsmøtet i Pensjonistforbundet Hordaland onsdag 22. mars.  Han la vekt på at vi måtte bli mye mer synlige i arbeidet vårt på alle nivåer; sentralt, i fylkene og i lagene.  

Davidsen anmodet medlemmer i Pensjonistforbundet, som også var medlemmer i et politisk parti, om å   være aktive i  partiet sitt.  Vi måtte være villige til å ta verv både i partiorganisasjonene, i kommunestyrer, i fylkestinget og på Stortinget.  Det er vår jobb å vise at pensjonister kan ta del i det politiske arbeidet,  og også fremme saker på vegne av de som ikke lenger er yrkesaktive og synliggjøre kravene.   

Pensjonistforbundet har den siste tiden sendt ut tilbud om medlemskap til de som har fylt 67 år, og kampanjen hadde hittil ført til 4000 nye medemmer, kunne Davidsen opplyse.  Målet var 10.000 nye medlemmer innen årets slutt.  Vi trenger flere medlemmer, og vi trenger flere som kan ta verv.

Forbundslederen tok også for seg trygdeoppgjøret og gikk nøye gjennom hvordan Beregningsutvalget kommer fram til sine tall, og han ga årsmøtet en interessant fremstilling av hvordan årets lønnsoppgjør slår ut for pensjonistene.  Kronemessig vil vi havne langt under arbeidstakerne.

Davidsen viet også mye tid på de digitale verktøyene  og problemene med at svært mange ikke kan bruke dem.  Mange vet ikke hva de skal ha i trygd, får en for lite eller for mye?  NAV-kontorene sender ikke ut lønnsslippen, og Pensjonistforbundet har tatt initiativ til en aksjon kalt "Jeg vil se slippen min".  Vi må jobbe for at så mange som mulig tar i bruk de digitale verktøyene og føler trygghet ved bruk, sa Davidsen. 

 

Til årsmøtet forelå det 9 forslag som ble vedtatt.  Mange av forslagene var helt i tråd med det forbundslederen sa fra talerstolen. 

Som ny leder valgte årsmøtet Atle Lerøy fra Fana.   Nye styremedlemmer ble Rita Martens Meyer fra Hatlestrand, Valevåg, Ølve Pensjonistlag og Gunvor Riim Opedal fra Odda og Tyssedal Pensjonistforening.  Hans Otto Robberstad fra Bømlo Pensjonistforening ble valgt til 1.styremedlem  ( møter  på styremøtene). 

Inger Johanne Knudsen ble valgt som leder av valgkomiteen for årsmøtet i 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

0 resultater