Årsmøte 20174

Her kan du lese referat frå årmøtet 2017

Årsmøte i Sykkylven Pensjonistlag 24.februar 2017

Sakliste:

Saki 1                    Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakliste

Møteleiar: Berth Wilhelmsen Sekretær: Borgny Sørgard

Underskrivarar: Eldbjørg Lillevik og Johannes Langeland

 

Sak 2.                    Årsmelding 2016 lest av møteleiar Bert Wilhelmsen

 

Sak 3.                    Årsrekneskap 2016 (vedlegg)

                                Spørsmål frå Øygunn Tandstad vedkomande renter, (vedteke)

Sak 4.                 Budsjett 2017, godkjent

Sak 5.                    Kontingent 2018: Kr. 300,00

Sak 6: Val

Val av leiar:                         Sonja Hjelle

Val av nestleiar:       Agnes Slettvold

Val av stvremedlemmar:

Terje Bakke, kasserar og dataansvarleg

Berth Wilhelmsen, sekretær

Paul Hole, styremedlem

Borgny Sørgard, gjenval styremedlem

Lilly Eggen, ny styremedlem

Styremedlem Ingrid Hole tok ikkje gjenval.

 

Val av varamedlemmar:

1.vara Edolf Lade

2. vara Astrid Hausvik

3 vara Olaf Øien

4. vara Sigbjørn Brunstad

5. vara Jofrid Bonesmo

Johannes Langeland stilte spørsmål vedk. antal varamedlemmar, om det skal vere 5 varamedlemmar?

Årsmøtet godkjente 5 varamedlemmar i rekkefølje.

Utsendingar til fylkesårsmøtet 8. - 9. mars: Sonja Hjelle og Borgny Sørgard

Vara: Paul Hole og Berth Wilhelmsen

 

Val av revisor:                   Noralf Haugseth og Johannes Langeland

Val av valnemd:       Styret som før Tidlegare komitear blir som før.

Sponsing av pensjonistturane for medlemmar kr. 300,00 som før?

Johannes Langelang kom med forslag om å gi ei gåve til eit godt formål i Sykkylven når økonomien er god.

Styret vil behandle forslaget i komande styremøte.

0 resultater