HVA SKAL SKJE MED OMSORGS-BOLIGENE I MASKEVARREVEIEN?

Tana PF stilte spørsmål om dette i spørretimen i kommunestyret 20. okt.
Her kan du lese svaret fra ordfører Frank Martin Ingilæ:

Kommunen er i en tidlig idefase hvor man vurderer en del endringer innen pleie og omsorgstilbudet ved Tana bru. Elementer som er i en slik vurdering er: demensenheten som er i det nye omsorgssenteret, heldøgnstilbudet i omsorgsboligene i Maskevarreveien, muligheter og konsekvenser når fylkeskommunen skal samle tannhelsetilbudet i Tana under ett tak, forhold rundt gravkapell og ambulanseinngangen på helsesenteret. Det er også flere elementer som vurderes.

Kommunestyret har bedt om en vurdering om å omgjøre deler av omsorgssenteret til sykehjem.

Alt dette henger i hop og det er for å finne bedre løsninger for de som skal ha et tilbud fra kommunen, ansatte og at man får en god utnyttelse av kapasiteten innen pleie og omsorgstjenesten

Svar på spørsmålene:
a) Tana kommune er i en tidlig prosess (idefase) med administrativ prosess   

b) Det er alt for tidlig å konkludere med hva boligene skal brukes til hvis de blir omdisponert. Bygningsmassen er bygd som boliger. Det er som kjent fortsatt boligmangel i kommunesenteret. Ordfører tenker at hvis det skulle bli aktuelt med en eventuell omdisponering, så må dette føre til at det blir flere boenheter tilgjengelig.  Det vil si at man beholder bygget som boenheter i en eller annen form.

Ideer som hittil er kommet frem når det gjelder etterbruk av Maskevarreveien. Dette hvis det blir aktuelt å avvikle heldøgns omsorg i bygningen:

•  Ordinære boliger/trygdeboliger
•  Borettslag for eldre (omtrent som de har i Vadsø i Prestelv)
•  Flyktningeboliger
•  Psykiatriboliger
•  PU-boliger
•  Økning i antall omsorgsboliger
•  andre løsninger

Ordfører vil be rådmannen om å involvere pensjonistforeningen når man har noe konkret å komme med. Forøvrig så kan pensjonistforeningen selv ta kontakt med rådmann for eventuell mer informasjon om hvilke vurderinger som gjøres. Det er gitt muntlig orientering om at man har satt i gang administrativt arbeide om dette til hovedutvalget HOOK og eldrerådet.

Med vennlig hilsen
Frank Martin Ingilæ
Sátnejoðiheaddji - Ordfører

 

0 resultater