Tana PF vil ha brukerutvalg

Det er nokså vanlig at pasient og/eller pårørende kvier seg for å klage.  Det kan være for høy terskel for pårørende å klage i frykt for at relasjoner skal bli skadelidende og redsel for at det blir utøvd sanksjoner overfor deres nære. 
Tana pensjonistforening vil derfor  be Tana kommune om å opprette et felles brukerutvalg for omsorgstjenesten og sykeavdelingen.

Styret har gjort dette vedtaket i møte 25. april:

Tana pensjonistforening vil be Tana kommune om å opprette et felles brukerutvalg for omsorgstjenesten og sykeavdelingen ut fra følgende begrunnelse: 

I 2011 ble en ny «Helse- og omsorgstjenestelov» og en endring av «Pasient- og brukerrettighetsloven» fra 1999 vedtatt. Begge trådte i kraft 1. januar 2012. 


I «Helse- og omsorgstjenesteloven» heter det i  § 3-10: «Kommunen skal sørge for at virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester omfattet av loven her, etablerer systemer for innhenting av pasienters og brukeres erfaringer og synspunkter». 


I «Pasient- og brukerrettighetsloven» er det presisert § 3-1 at «Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. Det skal legges stor vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud etter helse- og omsorgstjenesteloven.»  


De som arbeider i den kommunale helse- og omsorgstjenesten  gjør i det store og hele en god jobb. Likevel ser vi i offentlige rapporter og medieoppslag at det kan forekomme omsorgssvikt på institusjons- og pasientnivå. Dette har sikkert flere årsaker. 


Det er nokså vanlig at pasient og/eller pårørende kvier seg for å klage.  Det kan være for høy terskel for pårørende å klage i frykt for at relasjoner skal bli skadelidende og redsel for at det blir utøvd sanksjoner overfor deres nære. 


Problemstillingene som er nevnt her, er selvsagt sammensatte og krever flere tiltak. Som ett tiltak mener Tana pensjonistforening at det vil være av stor betydning å få opprettet brukerutvalg som kan bidra til sikring av pasientrettigheter og verdighetsgaranti. 


Viktige formuleringer i de to lovene er disse:  Kommunen skal sørge for at virksomheter...etablerer systemer for  innhenting av  pasienters og brukeres erfaringer og synspunkter (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10).  Det skal legges stor vekt på hva pasienten og brukeren mener ved  utforming av tjenestetilbud (pasient- og brukerrettighetsloven» § 3-1) 
Disse to setningene er det juridiske grunnlaget for at brukerutvalg må opprettes. 


I et brukerutvalg er det naturlig at pasienter/brukere og representanter for disse er representert. Det kan være representanter for eldreråd, pensjonistforening, handikapforening, demensforening og andre. I noen kommuner består brukerutvalget av 5 repr.: 1 politisk valgt, 1 pårørenderepr., 3 repr fra brukerorganisasjoner og 1 ansattes representant. Virksomhetsleder er sekretær for brukerutvalget i noen kommuner. Når det gjelder retningslinjer for brukerutvalget, finnes det mange eksempler fra andre kommuner på internett. 
Saken sendes Tana eldreråd som bes om å fremme saken videre i det kommunale systemet. 

(Saken vedlegges også i PDF-format)

0 resultater