Helse- og omsorgsplaner for eldre må erstattes med kommunale «eldreplaner».

Eidesamfunnet må erkjenne utviklingen som er på gang og tenke framtidsbehov for sine sterkt voksende antall eldre.

 

Regjeringens strategi for å møte eldreveksten:

• Flere år, flere muligheter

• Et aldersvennlig samfunn

• Delta og bidra

Regjeringens plan for å begrense behovsveksten i eldreomsorgen – øke selvbetjeningen.

• Folkehelsetiltak – forebygging

• Boliggjøring – tjenestene ut i hjemmet og omsorgsboliger

•Velferdsteknologi – for kommune og for bruker

For meg har folkehelsearbeid hittil framstått å handle om barn, unge og feite førtiåringer. Folkehelse har ikke akkurat vært et framtredende kommunalt tiltaksområde for eldre så langt. Folkehelsetiltakene for eldre er for få, og over tid har nedbygging preget utviklingen vel så mye som oppbygging.

Folkehelsetiltak blant eldre vil i stor grad måtte være noe annet enn tiltak for barn, unge og voksne – fotballbane, klatrevegg osv. er ikke de mest egnede folkehelsetiltak for eldre. Folkehelsetiltak for eldre må være hverdagstiltak tilpasset den eldre og være:

• tilpasset de 80 % mer eller mindre spreke og raske eldre

• tilpasset de 10 % eldre som skranter

• tilpasset de 10 % eldre som er syke, skrøpelige og demente.

Alle eldre vil ha stor nytte av forebyggende folkehelsetiltak – også de i omsorgsboliger og på sykehjemmene (eks. kunne komme seg ut):

• Fysisk aktivisering, sosial aktivisering og mental aktivisering

• Oppdage helsesvikt tidlig, få behandling raskt, få rehabilitering for å komme i gang igjen.

• Veiledning og brukerinformasjon – forstå og bedre takle egen situasjon selv.

Folkehelsetiltak må være hverdagstiltak, mer tilpasset den enkelte eldre, og benyttet av mange skal det begrense behovsveksten.

 

Med 50 % flere eldre de neste 15 årene, mer boliggjøring av eldreomsorgen og tjenestetilbud flyttet ut til hjemmene, blir folkehelsetiltak blant eldre langt viktigere enn før. Folkehelse for eldre er vel så mye kultursak som helsesak. Folkehelsetiltak må være hverdagstiltak, mer tilpasset den enkelte eldre, og benyttet av mange skal det begrense behovsveksten.

I Eide kommune har Eidesamfunnet (med god hjelp fra de eldre) bygget opp: Fire fotballbaner, tre ballbinger, tre klubbhus, én idrettshall med fotballbane og løpebane, samt flerbrukshall og klatrevegg, én svømmehall, sju grendehus, to bedehus og en kulturskole. Her er brukt mange titalls millioner på prisverdige fasiliteter for gode folkehelsetiltak for lokalsamfunnet, men lite er tilrettelagt av tilpassede folkehelsetiltak for å ta fatt i statens folkehelseutfordringer for den eldre innbygger? Nytenkning og ny oppgaveforståelse blant innbyggerne kreves.

Eidesamfunnet må erkjenne utviklingen som er på gang og tenke framtidsbehov for sine sterkt voksende antall eldre.

Helse- og omsorgsplaner for eldre må erstattes med kommunale «eldreplaner».

Pensjonistforbundet har som et av sine hovedmål «Eldres aktivitetssenter» i alle kommuner. Eide kommune bør snarest komme i gang med planer for omsorgsboliger, seniorboliger/ trygghetsboliger og eldres aktivitetssenter på Mølleropeiendommen

0 resultater