Årsmøterapport 2015

Her kan du lese årsmeldingen 2015

Eide Pensjonistforening

ÅRSMELDING 2015

Eide Pensjonistforening – Eides eneste forening med formål å arbeide for eldresaken.

Eide Pensjonistforenings formål i henhold til vedtektene er; å samle alle pensjonister i en enhet, for aktivt å verne om medlemmenes sosiale, økonomiske, helsemessige og kulturelle interesser.

Foreningen er en eldrepolitisk men partipolitisk uavhengig organisasjon.

Foreningens eget arbeidsmål er:

- Å være trivselskaper for Eides pensjonister.

- Å være formidler av kunnskap og informasjon som er viktig for eldre i Eide.

- Å være eldres viktigste interessetalsmann for eldresaken i Eide.

Frivillig arbeid blant eldre kommer til å bli mer og mer etterspurt framover. Ønsker vi/er vi klare for at frivillig arbeid skal bli pensjonistforeningens fjerde arbeidsmål?

Oppgaven som eldres interessetalsmann i Eide ser ut til å bli avgjørende viktig i årene som kommer. Nevner bare to av kommende utfordringer for eldre: Kommuneøkonomien og vekstutfordringen fra økende antall eldre, og utfordringen som følger av ny kommunestruktur. Er eldre klar for å styrke arbeidet for å ivareta sine interesser i møtet med framtidens utfordringer?

Pensjonistforeningene har tradisjonelt vært en forening for de eldste eldre. Å være sosial møteplass for medlemmene har vært pensjonistforeningenes dominerende virkeområde, sammen med å arrangere pensjonistturer. Andre torsdagen hver måned er Pensjonistforeningen sosialt treffsted for Eides eldre, hvor foreningen søker å skape trivsel for medlemmene, samt å informere om aktuelle tema og saker for eldre.

Foreningen blir til det som medlemmene gjør den til. Alle aktiviteter krever drivkraft og mannskap.

10 – 15 av Eides 520 eldre har større eller mindre jobboppgaver i Pensjonistforeningen.

Mens medlemstallet i Pensjonistforbundet sentralt øker, minker medlemstallet i alt for mange av lokalforeningene. Eldre øker sin oppslutning om Pensjonistforbundet sentralt gjennom kollektive og direkte medlemskap, mens de ikke deltar i organisasjonen lokalt. Hva blir virkningen og hva er årsaken?

Vi må arbeide aktivt med å gjøre pensjonistforeningen viktigere for pensjonistene lokalt.

Med over 520 eldre i Eide burde vi hatt minst 250 medlemmer – flere aktive, men også mange flere som støttemedlemmer.

Hva er egentlig suksesskriteriet for vår lokale Pensjonistforening: Stort oppmøte på pensjonistmøtene? Stort medlemstall? Mange varierte medlemsaktiviteter?

Brutale budsjettkutt for eldreomsorgen vedtatt av Eide kommunestyre.

Etter samhandlingsreformen med raskere utskriving av både eldre og yngre pasienter fra sykehusene til kommunen, er kommunen pålagt å levere langt flere helsetjenester til innbyggerne.

Eide kommune har derimot i sin budsjett og økonomiplan vedtatt svært omfattende kutt i sin eldreomsorg. Kutt på dramatiske kr 3 til 4 mill. pr år - uten å bry seg med hvordan nedbyggingen skal gjøres i praksis, og uten å avklare brukerkonsekvensene.

Eide Pensjonistforening har gjennom eldrerådet bedt kommunestyret gjennomføre ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) for eldreomsorgen i Eide, for å få fram konsekvensene for kapasitet og kvalitet før kuttene blir satt ut i livet, og at konkrete nedskjæringstiltak sammen med ROS analyseresultatene legges fram som sak for kommunestyret til behandling før kuttene iverksettes.

Styre og utvalg 2015:

Leder:                   Jon Skarvøy

Nestleder:          John Johnsen

Sekretær:           Olgunn Johansen

Kasserer:            Odd Visnes

Styremedl:         Bjørg Lysgård

Varamedlemmer:

vara:             Eli Magerøy Eide
vara:             Helga Jensen
vara:             Klara Smørholm

Revisorer:    

1. Oddvar Lyngstad,  2. Anna Lyngstadaas.

Turkomité 2014/2015:                                                  Turkomité 2015/2016:

Kolbjørn Gaustad                                                           Kirsten Lyngstad
Kirsten Lyngstad                                                             Eli Magerøy Eide

                                                                                              Vara: Kari Krogstad
Valgkomite:

Anne Farstad
Signe Eide
Liv Silseth

Medlemmer:

I Eide kommune er det ca. 520 pensjonister. 133 er medlemmer i Pensjonistforeningen. Foreningen burde hatt langt flere medlemmer. Gjerne støttemedlemmer, men helst medlemmer som vil ta et tak for organisasjonen eller eldresaken. Høyt medlemstall vil bli enda viktigere for eldres innflytelse i de utfordrende årene som kommer.

31.12.2015 hadde foreningen 134 registrerte medlemmer, men mangler årets opprydding i medlemsregisteret etter manglende innbetaling av kontingent, samt dødsfall og flytting. Lav verveaktivitet i 2015.

2015 blir det første året med medlemsnedgang etter fire år med økning av medlemstallet.

Medlemmer aldersgruppert: 38 % under 75 år og 62 % over 75 år.

Medlemmer adressegruppert: Vevang: 13.   Lyngstad: 24.   Eide: 93

Økonomi

Årets resultat, underskudd kr 1.664,50.

Kulturstipend 2015

Eide Pensjonistforening ble i 2015 tildelt kulturstipend på kr 5.000,- av Eide kommune.

Møter og tilstelninger:

Det har i året vært avholdt 10 styremøter, 8 pensjonisttreff, samt julebord og årsmøte.

Kulturelle innslag og faglige temaer har vært tatt opp på våre pensjonisttreff. Det er en gjentagende utfordring å finne nye kulturinnslag til en rimelig penge. Innledere til faglige temaer er det vanligvis enklere å finne – og som oftest kostnadsfritt. Skal vi bruke mere penger på kulturinnslag?

Takk til Eivind Vestnes og Konrad Nerland som stødig har stilt opp med musikk og andre innslag på våre tilstelninger.

Eldrekafé på biblioteket nevnes også som et godt tilbud.

Turer:

Eldres internasjonale aktivitetsdag 10. mai, med tur til Bud 9. mai, med middag på Bryggen.

Tur til Smøla og Fru Guri, i juli. Stor takk til turkomiteen for hyggelig og flott turopplevelse.

«Aktiv på dagtid» er fortsatt populære nærmiljøturer for mange.

Representasjon:

Årsmøte Pensjonistforbundet Møre og Romsdal, regionkonferanse for styremedlemmer og Fylkeseldrekonferansen.

Nytt Eldreråd: Jon Skarvøy - leder,  Julie Lindseth, Olgunn Johansen og Kirsten Lyngstad fra pensjonistforeningen, samt Kolbjørn Gaustad fra kommunestyret. Vara: John Johnsen.

Pensjonistforbundet MogR, helseutvalget,: Jon Skarvøy - leder.

Fylkeseldrerådet MogR: Jon Skarvøy – leder.

 

Eide Pensjonistforening - styret

 

0 resultater