Uttale om Ny helse- og omsorgsmodell for Rindal Kommune fra Rindal Pensjonistlag

Rindal Pensjonistlag har gjennomgått det tilsendte dokumentet. Vi er opptatt av at Rindal kommune planlegger og gjennomfører for framtida. Vi vil kommentere noe av dokumentet. Så vil vi uttale oss om den konkrete handlingsplanen.

KOMMENTARER

3.1 Organisering

Vi mener omorganiseringen som er foreslått ser fornuftig ut. Området er ikke større enn at det vil tjene på å forenkle organisasjonen. Her ønsker vi oss ellers et organisasjonskart som viser gammel og ny modell. Men er det egentlig omorganisering dersom forandringen bare er at pleie/omsorgsleder og enhetsleder for helse og familie skal sitte på samme kontor?

3.2 Dimensjonering

Her skrives det om framtidige omsorgsboliger med heldøgns omsorg og pleie. Vi er ikke imot en slik utbygging, men det er viktig at bemanningen blir ivaretatt. For beboere med store pleiebehov som gjør at de er lite flyttbare fysisk, så kan en slik omlegging føre til mer ensomhet enn i dag. På sykehjemmet ligger pasientene for åpne dører, og de fleste ser i alle fall folk som passerer på gangen selv om de er alene mesteparten av tiden.

Vi er ellers skeptiske til at det satses for mye og ensidig på hjemmeykepleie.

Det er betryggende at en boenhet på sykehjemsnivå med 31 plasser er planlagt.

Her viser vi til vedlagte høringsuttalelse til departementet fra Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal, datert 13.11.15. HØRING – RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM

3.3 Noen andre tema

Brukerutvalget ser ut til å kunne iverksettes før nyttår. Dette er positivt, for det er cirka ett år siden saken først ble fremmet av Rindal Pensjonistlag.

Flyktninger i Rindal. Kommunen har nå tatt imot 15 – 20 flyktninger, og flere vil komme. Dette er mennesker med samme rett til helse- og omsorgstjenester som de øvrige innbyggerne i kommunen. Derfor vil det være naturlig å ta med et kapittel eller avsnitt om denne gruppen i planleggingen framover.   

Forebyggende hjemmebesøk til eldre. Forskning viser at effekten av forebyggende hjemmebesøk til eldre over 80 år, er overraskende stor. Så dette er et tiltak som utvilsomt vil virke kostnadsbesparende på sikt.

Sykefraværet i Pleie- og omsorgssektoren i Rindal kommune. Her ønsker pensjonistlaget at det settes inn ressurser i en prosess for å redusere fraværet. Det vil spare ti-tusenvis av kroner. Vi foreslår å leie inn ekstern hjelp for å se på tiltak.

Til slutt vil vi i kommentardelen si noe om holdningene i pleie- og omsorgssektoren. Når vi kommer i den situasjonen at vi må ha hjelp og tilsyn av det offentlige, da ønsker vi at vi skal bli mottatt på en verdig og høflig måte. Selvsagt skal det vurderes hvem som har behov for hjelp, men det må ikke være slik at omsorg er noe man må tigge om. I likhet med andre områder i kommunen som barnehage og skole, så ønsker vi at vi blir ønsket velkommen. Det må bli slutt på at vi må «gå på kne» for å bli tatt vare på etter et langt liv i samfunnets tjeneste.

Vi siterer fra HØRING: Kommunenes og pasientenes pårørendes oppfatning av begrepene nødvendig, forsvarlig, rettferdig og verdig kolliderer.

UTTALE

                Tiltak                     Uttale

 • La institusjonsplasser stå i bero

Bare dersom det ikke blir et knapphetsgode

 • Trekke inn ei stilling som avdelingssykepleier ved Rindal Helsetun

Bare dersom det er pleiere nok slik at utdannet pleier er på vakt døgnkontinuerlig

 • Overføre ressurser i passiv nattvakt hjemmesykepleien til aktiv

Positiv tilslutning

 • Etablere felles ledelse for helse- og omsorg

Prinsipielt enig, men uavklart hvordan dette er tenkt organisert.

 • Opprette 0,4 stilling til styrka saksbehandling - Vanskelig å ha mening om
 • Øke dagtilbudet til demente (0,6 stilling) - OK
 • Etablere team som jobber med hverdagsrehabilitering - Ok
 • Opprette stilling som ergoterapeut 1,0 stilling - Ok
 • Gjennomføre omorganiseringsprosessen - OK
 • Gå gjennom bygningsmassen ved Rindal Helsetun med formål å oppgradere for drift 8 – 10 år framover

Dette mener vi blir feil. Vi vil at bygningsmassen skal gjennomgås så fort som mulig, gjerne med innleid hjelp. Så må ombygging og nybygging komme i gang snarest. Vi henviser her til innlegg fra flere ansatte på Trollheimsporten rett før kommunevalget i høst. Her beskrives at sykehjemmet i dag, altså 74-blokka, rett og slett er slitt, kanskje utslitt. Her haster det med å komme i gang.

 • Forberede den videre helse- og omsorgsplanlegginga

Her må det settes inn ressurser, både interne og eksterne slik at restaurering av 74-blokka kommer i gang. I tillegg må det planlegges for framtida.

Rindal, 17.11.2015

Styret i Rindal Pensjonistlag

 

0 resultater