Pensjonistforbundet sier ja til bruk av velferdsteknologi i eldreomsorgen

Med velferdsteknologi menes teknologisk assistanse der velferd leveres gjennom teknologi som brukes av, og understøtter brukeren, i ulikt samspill mellom kommune eller pårørende.

Velferdsteknologi omfatter alle typer teknologisk assistanse som har til formål å bedre kvaliteten av velferdstjenester via økt selvhjulpenhet, uavhengighet, medbestemmelse og verdighet for mottakerne av tjenesten. Utviklingen på feltet velferdsteknologi er forankret i et verdisyn som setter enkeltmenneskets reelle behov for større trygghet, høyre sikkerhet, mer sosial kontakt, fysisk aktivitet og mobilitet i forsetet for bruken.

Pensjonistforbundet mener at det å ta i bruk en nytenkende velferdsteknologi som GPS- sporing av eldre demente vil innebære større frihet, verdighet, trygghet og livskraft for den enkelte bruker, og deres pårørende. Teknologien vil utvilsomt også kunne redusere, eller hindre, bruken av andre uetiske metoder som bruk av innestenging, lukkede områder og tvang. Et annet argument for å ta i bruk GPS – sporing av personer med demens er at dedemente ofte ikke kan vurdere faren for fall og andre alvorlige uhell og ulykker som kan oppstå i deres hverdag.

Pensjonistforbundet mener at det å unnlate å ta i bruk teknologien som allerede ligger der klar til å tas i bruk, kan være betydelig mer uetisk for den enkelte enn det å bli overvåket. Dette synet støttes også av pårørende til demente som rapporterer at det oppleves etisk uforsvarlig og ikke vite hvor deres ektefelle eller foreldre er, og at engstelsen for at noe kan skje deres demente ektefelle ,far eller mor veier mye høyre enn det at den enkelte eldre demente blir sporet og overvåket. Erfaringer fra det danske prosjektet ”GPS til hjemmeboende borgere med demens” viser dessuten at personer, og pårørende til personer, som har benyttet sporingsteknologi for å bedre hverdagen opplever at det gir dem økt sikkerhet og frihet. De opplever det ikke som kontroll og inngripen i deres liv og frihet.

I dag er ikke denne teknologien tilgjengelig for brukere av helse og omsorgstjenester i Norge, fordi en lovhjemmel krever at det skal forekomme samtykke fra brukeren før teknologien tas i bruk. I forhold til eldre med demens får dette store konsekvenser for deres livskvalitet, trygghet og sikkerhet da demenslidelsen tilsier at den enkelte eldre som regel ikke kan gi et slikt samtykke – rett og slett fordi han/hun ikke vil kunne forstå hva dette samtykket innebærer. Konsekvensene for den enkelte demente og deres pårørende er at deres hverdag oppleves mer utrygg og skremmende enn nødvendig. Pensjonistforbundet mener at GPS sporing av demente vil gi dem økt trygghet og livskvalitet og at teknologien som ligger der burde vært tilgjengelig, allerede i dag. Pensjonistforbundet ber derfor datatilsynet om snarest å gi dispensasjon i forhold til samtykke i loven, mens det arbeides med en lovregulering på området. Dette slik at GPS – sporing innenfor helse og omsorgsfeltet snarlig kan tas i bruk og bedre hverdagen til de 70.000 demente som bor og lever i Norge. Dette er en gruppe som er voksende og det vil derfor også være av stor samfunnsøkonomisk betydning å ta i bruk velferdsteknologisk assistanse som understøtter brukerens behov for en mest mulig uavhengig og livskraftig alderdom.

0 resultater