-Bra at eldre med demens ble hørt

Pensjonistforbundet har i dag avgitt høringssvar på Demensplan 2020 – Et mer demensvennlig samfunn.

- Det er ekstra positivt at personer med demens og deres pårørende har fått være med og kommet med innspill under denne planprosessen, sier generalsekretæren Harald Olimb Norman.

Intensjonen i strategiene og tiltakene i Demensplan 2020 er å bedre tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende. Pensjonistforbundet støtter anbefalingene, men synes de er for lite konkrete om tiltak og måloppnåelse.

Kommunepolitikerne må ha bedre kjennskap til forekomst og behovsanalyser når de skal planlegge sine helse- og omsorgstjenester og  det må tilføres «nye penger» som er øremerket demensomsorgen. Alle med mistanke om demens må utredes av spesialisthelsetjenesten med utpeking av en demenskoordinator. I tillegg må kommunene tilby dagaktivitetstilbud og ha tilstrekkelig med institusjonsplasser for de som trenger det. 

Hele høringssvaret ligger som vedlegg til denne artikkelen.

0 resultater