Styreleder Jon Skarvøy

Årsmøte avholdt 12. februar 2015

Årsmeldingen for 2014 kan du lese her.

 

Eide Pensjonistforening

ÅRSMELDING 2014

 

Eide Pensjonistforenings formål i henhold til vedtektene er; å samle alle pensjonister i en enhet, for aktivt å verne om medlemmenes sosiale, økonomiske, helsemessige og kulturelle interesser.

 

Styre og utvalg 2014:

Leder:              Jon Skarvøy

Nestleder:     John Johnsen

Sekretær:      Olgunn Johansen

Kasserer:      Odd Visnes Styremedl:    Bjørg Lysgård

Varamedlem:

varamedlem:         Klara Smørholm
varamedlem:         Edith Krakeli
varamedlem:         Inger Hjellnes

Revisorer:     1. Else Lyngstad og 2. O

Turkomité (Valgt høsten 2013):

Kari Krogstad
Sylvi Burke
Kirsten Lyngstad

Turkomité (Valgt høsten 2014):

Kolbjørn Gaustad
Kirsten Lyngstad

Valgkomite:

Anne Farstad
Signe Eide
Liv Silseth Lyngstad

Medlemmer:

31.12.2014 hadde foreningen 135 medlemmer, hvorav 17 kollektivt tilsluttet. 24 nyinnmeldte og 10 avgang, og 8 død. Netto tilvekst i året 6 medlemmer. Sentral innkreving av medlemskontingenten har avdekket noe behov for opprydding i medlemsregisteret. Medlemmer aldersgruppert: 40 % under 75 år og 60 % over 75 år. Samme som i fjor. Medlemmer adressegruppert: Vevang: 13.   Lyngstad: 26.   Eide: 96

2014 er fjerde året på rad med voksende medlemstall. Nesten doblet medlemstall på fire år er bra!

Økonomi

I 2014 fikk Pensjonistforeningen uventet god inntektsvekst. Spesielt nevnes støtta på kr 5.000 fra Sparebankl Nordvest. Årets nettoresultat kr 17.840 blir å bruke på medlemsaktiviteter i 2015.

Møter og tilstelninger:

Det har i året vært avholdt 10 styremøter, 8 pensjonisttreff, samt julebord og årsmøte.

Kulturelle innslag og faglige temaer har vært tatt opp på våre pensjonisttreff. Det er en gjentagende

utfordring å finne nye kulturinnslag til en rimelig penge.

Takk til Eivind Vestnes og Konrad Nerland som stødig har stilt opp med musikk og andre innslag på våre tilstelninger.

Eldrekafé på biblioteket nevnes også som et prisverdig tilbud.

Turer:

Eldres internasjonale aktivitetsdag 10. mai, med tur til Halåssetra og Odd Arne Halas.

Tur til Telemarkskanalen, 2 - 8 juni og tur til Hitra/Frøya, 4-5. sept. Stor takk til turkomiteen for

hyggelige og fine turer.

«Aktiv på dagtid» - fortsatt en populær ukentlig aktivitet etter initiativ fra Eide Pensjonistforening.

Datakurs.

Datakurs avholdt vinteren 2014. Nye datakurs i 2015 er aktuelt hvis interesse/behov.

Representasjon:

Årsmøte Pensjonistforbundet Møre og Romsdal, Regionkonferanse for styremedlemmer og Fylkeseldrekonferansen.

Eide eldreråd: Jon Skarvøy - leder, Ivar Lysgård, Anders Lyngstad og Julie Lindseth.

Vara: Olgunn Johansen.

Pensjonistforbundet M og R, helseutvalget,: Jon Skarvøy - leder.

Eide Pensjonistforening eneste forening som arbeider for eldresaken.

Pensjonistforeningen er eneste forening i Eide med formål å arbeide for eldresaken. Foreningen er en eldrepolitisk men partipolitisk uavhengig og nøytral organisasjon.

I Eide kommune er det ca. 500 pensjonister. 135 er nå medlemmer i Pensjonistforeningen. Vi treng­er flere medlemmer - mange flere. Gjerne støttemedlemmer, men helst medlemmer som vil ta et tak for organisasjonen og eldresaken. Høyt medlemstall er avgjørende viktig for eldres innflytelse i de utfordrende årene som kommer.

Andre torsdagen hver måned er Pensjonistforeningen treffsted for de eldre. Vi søker å skape opple­velser og trivsel for medlemmene, vi søker å informere om aktuelle tema og saker for eldre, og vi søker å arbeide aktivt med eldrepolitiske saker. Ser vi framover, er det fortsatt samme tre områder som gjelder:

-   Å bli en enda dyktigere trivselskaper for eldre.

- Å bli enda bedre formidler av kunnskap og informasjon til eldre

- Å bli eldres viktigste interessetalsmann for eldresaken i Eide.

Planløst møte med eldrebølgen i Eide kommune.

Etter samhandlingsreformen med overføring av oppgaver fra sykehusene til kommunen, er eldre­omsorgen blitt mer og mer helsetjeneste.

Antall eldre i Eide vil øke med hele 50 % fram mot 2030. Enkelt beregnet vil dermed eldreomsorgs-tilbudet etter hvert også måtte økes med 50 %. Det blir krevende. Året 2014 har vist at Eide kom­mune er uten mål og mening hvordan kommende eldrevekst skal møtes.

  • Også Eide kommune er dårlig på å beregne og framskrive behovet for eldretjenester.
  • Kommunen er uten planer for hvilke praktiske tiltak som må til for å dekke behovsveksten. Tid­ligere vedtatte planer er gjort til ønskeplaner og dermed ubrukelig som styringsredskap.
  • Kommunen har ingen plan for hvordan eldrebølgen skal møtes økonomisk/finansielt.

«Feig» kommunal budsjettering - hvem styrer?

Året 2014 er andre året på rad med «feig» kommunal budsjettering. Ostehøvel og kalkulator har vært eneste budsjettredskap. Hverken rådmannen eller kommunestyret vil ikke/våger ikke å priorite­re. Kommunestyret synes å ha abdisert i styringen av kommunens tjenesteproduksjon.

  • Økonomiplan uten å ta opp i seg kommunens demografiske utvikling.
  • Store budsjettnedskjæringer uten konsekvensutredninger, selv for et så viktig tjenestetilbud som helsetjenester til kommunens syke, skrøpelige og demente eldre.
  • Utydelige nedskjæringer og ullen budsjettoppstilling, har langt på vei gjort budsjettet utilgjenge­lig for å kunne påvirkes av innbyggere og brukerinteresser.

Gryende tillitssvikt til Eide kommune i Pensjonistforeningen.

2014 har vært eldrepolitisk meget krevende år for Pensjonistforeningen, preget av stor kommunal aktivitet og særdeles tvilsomme forslag for eldreomsorgen. Det verste fra Helse og omsorgskomi-teen som i fullt alvor foreslo stenging av Furutoppen og nedlegging av 20 % av kommunens syke­hjemsplasser. Etterfulgt av nytt forslag om omgjøring av Slettatunet fra sykehjemsavdeling til om­sorgsboliger for demente. Begge forslagene ble heldigvis stoppet (foreløpig?). Kommende behovs-vekst tilsier bygging av flere omsorgsboliger, men ikke nedlegging av sykehjemsplasser. Saken er inntil videre roet ned enn så lenge, i påvente av vedtak om eiendomsskatt.

Hendelsene i 2014 gir Eide Pensjonistforening all grunn til å uttrykke gryende tillitssvikt. Trygghe­ten er satt i bevegelse. Har kommunen som mål å yte framtidig god eldreomsorg til alle syke, skrø­pelige og demente eldre, eller er egentlig målet å få krympet tjenestetilbudet til eldre?

 

Eide Pensjonistforening - styret

0 resultater