Trangt nåløye gjøres trangere.

I dag er det bare de aller svakeste, mest pleietrengende og mennesker med betydelig demens som får fast sykehjemsplass, og innstrammingene fortsetter.

Kommunestyret vedtok i juni 2013 at terskelen for å få sykehjemsplass skulle heves. Eller som i det sies i Ide- og behovsvurderingen, vedtakspunkt 3 i første setning: “Fast sykehjemsplass skal ivareta pasienter med et stort hjelpebehov der alle andre tiltak er utprøvd“. Dette vedtaket er myntet på kommunens tildelingskontor som avgjør hvem som får sykehjemsplass.

Det er vedtatt at det i 2015 skal bygges 12 nye sykehjemsplasser på Døli, men disse 12 plassene spises raskt opp av veksten i antall eldre. Behovsveksten for sykehjemsplasser utgjør for 2014 og 2015 allerede 12 plasser og er fram til 2020 på 32 plasser.  I stedet for å bygge flere nye sykehjemsplasser blir dette møtt med formuleringen om at det skal satses på “forebygging, rehabilitering og mestring“. Også gode intensjoner kan misbrukes. Det er ingen særlig tvil. Nåløyet for å få sykehjemsplass blir trangere. Dette kan få alvorlige konsekvenser for de sykehjemstrengende og deres pårørende.

Kommunestyret vedtok 16. juni at det i 2014 skal påbegynnes utredning av sykehjemsplasser og behov for nytt sykehjem. Erfaringer fra andre kommuner tilsier at det kan ta minst 5-6 år fra vedtak om bygging til at nye sykehjemsplasser kan tas i bruk. Rådmannen og kommunestyret har så langt ikke maktet å forholde seg til utfordringene og den videre økningen i antall eldre fram til 2020. Noe må gjøres i Nittedal. Kan vi forvente at de politiske partiene tar ansvar for å påskynde utbyggingen? Stadig flere sykehjemstrengende og pårørende blir rammet.

Søndre Nittedal Pensjonistforening v/styret. (Leserinnlegg i Varingen fredag 26. september 2014).

0 resultater