Usannheter fra FrP og regjeringen

Vi er i startgropa på trygdeoppgjøret og media er allerede i full gang. Flott, men gode venner...pass dere for usannheter!

Tidligere blogginnlegg

 Hva resultatet av trygdeoppgjøret 2016 vil bli vet si senere idag. Men allerede på nåværende tidspunkt registerer jeg at politikere fra regjeringspartiene er ute med årene og ror som en gal for ikke å komme i stormen. Problemet deres er at min hukommelse er god og at jeg ikke er redd for å konfrontere dem med sannheten.

Sannhet 1:
Avkorting av grunnpensjon for gifte/samboene var en het sak i valgkampen 2013 og det ble lagt inn en lovnad som senere ble å finne i regjeringserklæringen. Lovnaden gikk ut på å ta bort 5% av avkortingen i inneværende stortingsperiode. Uavhengig av konjunkturer, oljepriser, lønnsvekst, prisvekst eller noe annet. Nå vil regjeringen ha det til at endringen i avkortingen ble gjort for å kompensere en realpensjonsnedgang i 2015. TULL!!!

Sannhet 2:
Regjeringen vil ha det til at de gav enslige minstepensjonister kr 4000.- ekstra i statsbudsjettet for 2016 for blandt annet å kompensere for realpensjonsnedgangen. TULL!! Sannheten er at regjeringen ikke hadde lagt inn en eneste krone ekstra til enslige minstepensjonister i sitt budsjettforslag. Det var Pensjonistforbundet som fremmet forslag om dette i Finanskomiteens budsjetthøring. Vi foreslo å overføre provenyen på reduksjon i formueskatt til økning i pensjon til enslige minstepensjonister. Dette tok KrF med seg inn i behandlingen i Stortinget og fikk gjennomslag for en økning på kr 4000.- pr år. Dette er sannheten.

Sannhet 3:

Arbeidsdepartementet gjennom statsråd Robert Eriksson fra FrP la frem forslag om å endre rutinene for budsjettering av utgifter til ytelser som omfattes av folketrygdens grunnbeløp. Dette skjedde i budsjettdrøftingene for Statsbudsjettet 2016. Pensjonistforbundet tok saken opp i høring med Arbeids- og Sosialkomiteen og advarte sterkt mot endring av gjeldende ordning. Ved votering stemte SP, AP og SV mot regjeringens forslag som i praksis gjør at fremtidige trygdeoppgjør ikke lenger skal til behandling i Stortinget.

 

Greit å ha med seg før vi går videre gjennom dagen og debattene utover kvelden!

0 resultater