Negativ utvikling av pensjon?

Skal vi virkelig oppleve å få en negativ utvikling av pensjon i 2015 og med en minister fra FrP som ansvarlig statsråd? Det høres utenkelig ut, men det kan skje.

Tidligere blogginnlegg

Kombinasjonen av lav oljepris, synkende kronekurs og høyere arbeidsledighet har medført at årets lønnsoppgjør høyst sannsynlig ender som et oppgjør der prisvekst og lønnsvekst utgjør det samme. Et såkalt nulloppgjør. Det er isolert fornuftig med hensyn til landets totale økonomi og få har vondt av å ikke få noen økning i kjøpekraften fra tid til annen.

Men, konsekvensene ved å sluttføre lønnsforhandlinger med null som resultat er blandt annet at pensjonistene får en realpensjonsnedgang på 0,75%. Dette fordi trygdeoppgjøret er innrettet slik at utgangspunktet for beregningen er regjeringens antatte lønnsvekst for perioden med fratrekk på en fast faktor på 0,75%. Jeg vil jo anta at en ansvarlig regjering vil legge til grunn en antatt lønnsvekst som harmonerer med den fremforhandlede lønnsvekst for perioden og da blir resultatet for pensjonistene negativt i forhold til prisutvikling.

Kan regjeringen og statsråd Robert Eriksson gjøre noe,eller er de låst til retningslinjene for oppgjørene?
De kan definitivt gjøre noe, men det haster. De kan gå til Stortinget og be om aksept for å avvike fra den faste fratrekksfaktor på 0,75%. Det vil harmonere med intensjonen i hele pensjonsreformen som sier at pensjonene skal reguleres med et gjennomsnitt at lønns- og prisvekst. Men som sagt, det haster. Det er for sent å komme til Stortinget med dette etter trygdeoppgjøret.

Robert Eriksson: Gjør din plikt overfor pensjonistene og krev din rett overfor Stortinget.

0 resultater