Viktige budskap til en viktig stortingskomite

Mandag 3.11 var Pensjonistforbundet på høring i Stortingets Arbeids- og Sosialkomite for å snakke om statsbudsjettet for 2015.

Tidligere blogginnlegg

 Fra Pensjonistforbundet deltok generalsekretær Harald Olimb Norman og rådgiver Ragnhild Nestaas.
Følgende ble fremført av oss i tillegg til skriftlig oversendelse:

Pensjonistforbundet vil starte litt utradisjonelt med å sette fokus på hva vi vil prioritere for statsbudsjettet 2016. Slik budsjettforslaget for 2015 er innrettet er det svært lite som minner om et krafttak for dem som har minst. Dette ønsker vi fokus på inn mot 2016 budsjettet og vil belyse dette i de krav vi oversender i slutten av måneden til regjeringen. Pensjonister 65-79 år er riktignok den rikeste aldersgruppen i landet. Aller rikest er aldersgruppen 65 - 69 år. Men  ikke alle er så rike, ikke alle har nok å rutte med. Ikke alle tilhører det glansbildet som serveres. Eksempelvis er det i overkant av 150.000 minstepensjonister i landet. Mange av dem enslige med kun en pensjon på kr ca 180.000 å leve av. Aleneboende minstepensjonister er fremdeles betydelig overrepresentert i lavinntektsgruppen.

Denne gruppen må få et realt løft over statsbudsjettet for 2016. Vi vil invitere oss til samtlige partier frem mot høsten 2015 for så å ende opp i ny høring i denne komite igjen.

Tilbake til budsjettforslaget for 2015.
I 2006 ble ordning med supplerende stønad for personer med kort botid  i Norge innført. Formålet var å lette hver kommunes ansvar for denne gruppe personer som har varig behov for økonomiske overføringer. Pensjonistforbundet var selv aktive i høringsrunden og fokuserte den gang på at dette var ytelser som måtte gå over statsbudsjettet og ikke folketrygden.
Ordningen har fungert etter forutsetningene.

Det som ligger i budsjettforslaget er bortfall av forsørgertillegget til mottakere av supplerende stønad som forsørger ektefelle under 67 år og/ eller barn under 18 år. I den siste kategorien er det 40 stk som var registrert med barn under 18 år. Men 250 vil bli berørt av bortfall av forsørgertillegget til de som forsørger ektefelle. Taper er på 20% av stønad som faktisk er over 40.000 kroner. Dette fremkommer ved at de mottar i dag 125% av  minste pensjonsnivå/ høy sats. Dette reduseres til 100% av minste pensjonsnivå/ høy sats.

Det forventes at ektefelle under 67 år må forsørge seg selv med eget arbeid. Med respekt å melde ærede komite: Hvor mange med innvandrerbakgrunn kan som har vært uten jobb kan forvente å få en jobb i en alder av 65-66 år? Dette forslaget avler bare mer sosialhjelp. Supplerende stønad gis for 1 år av gangen direkte fra statsbudsjettet. Sosialhjelp ytes av kommunen og gis normalt bare inntil 3 mnd av gangen. Konklusjon: Mer utgifter og større arbeidsbyrde for kommunene.

Pensjonistforbundet ber komiteen om ikke å støtte forslaget fra regjeringen.

 

På spørsmål fra Dag Terje Andersen (AP) om det var andre områder innen budsjettet som Pensjonistforbundet var opptatt av repliserte Olimb Norman at totalen i budsjettet med store skattelettelser til de som har mye og ingenting til de som har lite er områder forbundet er opptatt av og har signaliert til andre komiteer.

0 resultater