Høring i Finanskomiteen

Pensjonistforbundet var 21.10 på høring i finanskomiteen for å tilkjenngi synspunkter i Statsbudsjettet for 2015.
Følgende ble fremført av generalsekretær Harald Olimb Norman og rådgiver Ragnhild Nestaas:

Tidligere blogginnlegg

 

Trygdeavgiften

Regjeringen foreslår lettelser i trygdeavgiften for lønnsinntekter, med en reduksjon av avgiften med 0,1 prosentenhet. Pensjonistforbundet reagerer negativt på at ikke denne reduksjonen også gjelder for pensjonsinntekter.

Det er i grunnen ganske unikt hva pensjonsmottakere har måttet finne seg i de senere år.

-Pensjonsreformen med en regulering av løpende pensjon hvor det tas utgangspunkt i antatt lønnsvekst for så å trekke 0,75%. En systematisk underregulering av løpende pensjon.


-Nye skatteregler for pensjonsinntekt som gav en reduksjon i skatt for mottakere under 318.000 og en skatteskjerpelse for inntekter over 318.000

- Økning av trygdeavgiften kun for pensjonsinntekt fra 3% til 4,7% i 2012

- Økning av trygdeavgiften dog for alle med 0,4% i fjor

-«Skattereduksjonen» på 1 % i fjor som egentlig var en skatteskjerpelse all den tid trygdeavgiften gikk opp og taket på minstefradraget ble sunket.

-Relativt lavere økning i minstefradrag for pensjonsinntekt enn for lønnsinntekt.

Hele tiden snakkes det om arbeidslinja som et viktig virkemiddel.
Men alvorlig talt ærede komite:
Å senke trygdeavgiften med 0,1 prosentpoeng vil ikke stimulere til økt arbeidstilbud. Ingen tror vel for alvor på det. Forslaget nører bare opp under forskjellsbehandling mellom skattegrupper.
 

Vi vil anmode finanskomiteen om å sette ned trygdeavgiften med 0,1 prosentenheter også for pensjonsmottakere. Det vil vitne om likeverd og likebehandling av skattebetalere.

I spørrerunden etterpå ble vi spurt om hvordan dialogen var med den nye regjering. Vi trakk frem at vi hadde vanskelig for å komme i dialog med Statsråd Høie i Helsedepartementet og at det meste ble kanalisert gjennom en og samme statssekretær uavhengig av sak. Videre at arbeidsminister Eriksson relativt raskt etter regjeringsskifte sa opp dagens avtaler med pensjonistorganisasjonene. Vi minnet komiteen på at disse avtalene så sent som i 2012 ble reforhandlet og innrettet slik at de var tilpasset pensjonsreformen. Nye avtaler er nå i ferd med å bli innført.

0 resultater