Etter mange år det gamle honnørkortet erstattet med et nytt kort på størrelse med et bankkort.

Dette har vi fått til!

Politisk arbeid tar tid. Men oppsummeringen viser at det nytter. Vi har fått gjennomslag for mange av våre krav til eldrepolitikk, fra trygdeoppgjøret tilbake til Stortinget til økt minstepensjon, avkortning for gifte og samboende pensjonister og sist nytt honnørkort fra januar 2017.

Våre politiske seire har skjedd i et samspill med politiske partier, byråkrati og andre organisasjoner. Noen av sakene har vi kjempet frem alene, andre har blitt til etter år med diskusjoner med mange ulike aktører.

Honnørkort

Det gamle honnørkortet var både upraktisk og stygt. Det passet ikke inn i lommeboken, og hadde i tillegg en sterk gul-oransje farge. De nye honnørkortene utstedes av Nav. For uføretrygede er kortene blå, mens døvblinde har fått grønne kort.

Dette er en sak Pensjonistforbundet har jobbet med i flere år. 

Trygdeoppgjøret

Like før Stortinget tok sommerferie, bestemte de at trygdeoppgjøret fortsatt skal være en sak for landets nasjonalforsamling, etter at regjeringen hadde foreslått å endre rutinene slik at oppgjøret ikke lenger skulle godkjennes av Stortinget. Pensjonistforbundet var kritisk til endringen. SV fremmet forslag om at oppgjøret skal behandles i Stortinget, noe et enstemmig Storting vedtok.  Det nye er at oppgjøret ikke skal behandles på våren i etterkant av trygdeoppgjøret, men på høsten i forbindelse med at statsbudsjettet legges frem. Pensjonistforbundet er fornøyd med at prinsippet om at trygdeoppgjøret skal behandles i Stortinget ble knesatt, men vi er ikke fornøyd med at det skal skje om høsten.

Politiattest

I vår besluttet regjeringen å innfri et mangeårig krav fra blant annet Pensjonistforbundet om at ansatte i den kommunale pleie- og omsorgssektoren må ha politiattest. Fra før har dette vært et krav til ansatte innen barnevern, barnehager, lærere, frivillige som jobber med barn, låsesmeder, politi, fengselsbetjenter og FN-ansatte.

Pensjonistforbundet har blant annet støttet forskning på seksuelle overgrep mot eldre, som viser at det er et stort mørketall for hvor mange som utsettes for overgrep fra ansatte. Politiattest er også et punkt i handlingsprogrammet som ble vedtatt av landsmøtet i 2015, men som nå blir innfridd!

Avkortning

Gifte og samboende pensjonister får fra 1. september 2016 redusert avkortningen med 5 prosent, til 90 prosent. Det var FrP som sikret dette i regjering i forbindelse med statsbudsjettet. Pensjonistforbundet har i sitt handlingsprogram et krav om å fjerne hele avkortningen, og ser derfor på denne endringen som en delseier. Helårsvirkningen på redusert avkortning er 2,7 milliarder kroner.

Minstepensjon

Enslige minstepensjonister har en inntekt under EUs fattigdomsgrense. Pensjonistforbundet har kjempet for at de som har aller minst skal få et krafttak. Minstepensjonister betaler ikke skatt, dermed fikk ikke minstepensjonistene skattelettene som Solberg-regjeringen innførte.

Fra 1. september 2016 får enslige minstepensjonister 4 000 kroner ekstra. Det var KrF som sikret dette i forhandlinger med regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet, etter innspill og høringer fra Pensjonistforbundet.

Hjemmebesøk og fallforebygging

Regjeringen innfører obligatorisk hjemmebesøk for alle 75-åringer som et ledd i ny omsorgspolitikk. Hjemmebesøkene skal kartlegge tilpasninger, hjelpemidler og annet som skal til for at eldre kan bo og klare seg selv lengere. Dette er noe Pensjonistforbundet har jobbet med i en årrekke, og som står i vår handlingsprogram.

Et prosjekt med fallforebyggende treningsgrupper, Sterk og stødig, blir nå forsøkt i flere kommuner. Dette er noe Pensjonistforbundet har jobbet med, og som nå blir innført.

Eldresentre blir aktivitetssentre

Pensjonistforbundet har i to år hatt et prosjekt som vi har kalt «Morgendagens aktvitetssenter». Det ble avsluttet ved årsskiftet. Nå vedtar stadig flere kommuner å endre sine eldresentre til aktivitetssentre. Målet er å skape samlingsplasser i kommunen der voksne, fra de yngste til de eldste eldre, trives og vil være. Blant kommunene som har vedtatt å lage aktivitetssentre er Horten (innført), Rælingen, Bærum, Asker og Oslo for å nevne noen få kommuner.

Eldrepolitikk i Grue

Grue kommune i Hedmark har bedt Pensjonistforbundet bli med i utformingen av en god eldrepolitikk for kommunen. Grue ligger nesten nederst på eldreomsorgen i Kommunebarometeret til Kommunal Rapport.

Oppfriskningskurset 65+

Vi har inngått avtale med Statens Vegvesen om å holde oppfriskningskurset 65+ for eldre bilførere. Kurset som består av åtte timer teori, noen steder også kjøretimer, tar for seg ulike utfordringer du støter på når du har passert 65 år. På kurset lærer du blant annet hvordan syn og hørsel utvikler seg, nye trafikkskilt og generell oppfriskning av trafikkregler.

Styrke eldrerådene

Vi har også hatt fokus på å styrke eldrerådene. Både rollen til eldrerådene og kurs av eldrerådene. I samarbeid med Fagakademiet tilbyr vi kurs.

IPad-kurs

Med støtte fra Helsedirektoratet og i samarbeid med Telenor holder vi gratis kurs i bruk av smarttelefoner og nettbrett. Målet er at deltakerne skal beherske sosiale medier og forebygge ensomhet.

Vi har også fått støtte fra Helsedirektoratet i kurs om velferdsteknologi. Disse kursene starter til høsten.

Forhandlingsrett

Tross mange viktige politiske seire gjenstår vårt hovedkrav: forhandlingsrett for pensjon. Dette jobber vi med på mange ulike arenaer, overfor politikere, hovedorganisasjonene og innad i egen organisasjon. Vi skriver kronikker og deltar i samfunnsdebatten med temaet. 18. august arrangerer vi debattmøte i Arendal med tema: medbestemmelse = medansvar. Forhandlingsrett for pensjon.

Flere politiske seire:

  • Den kulturelle spaserstokken ble reddet, etter at regjeringen foreslo nedleggelse i statsbudsjettet for 2015
  • Etablering av eldreråd i alle landets kommuner og fylkeskommuner
  • Økt satsing på kultur gjennom den Kulturelle spaserstokken
  • GPS-sporingsutstyr for demente
  • Utvidelse av antall pasient- og brukerombud
  • Betydelig gjennomslag i forbindelse med nye skatteregler for pensjonsinntekt
  • Økt satsing på forebygging gjennom aktivitetssentre
  • Vesentlige elementer i stortingsmeldingene om Morgendagens Omsorg samt Folkehelsemeldingen

0 resultater