Else Ormaasen, styremedlem sentralstyre og Per E. Furseth, fylkesleder Oppland

Årsmøte 2019

Pensjonistforbundet Oppland har avholdt sitt årsmøte over 2 dager på Honne, Biri

Årsmøtet samlet 75 representanter fra de fleste lokalforeninger i Oppland.  Else Ormaasen, styremedlem Pensjonistforbundets sentralstyre, orienterte forsamlingen om Pensjonistforbundets arbeid og prioriterte saker i 2019.  Trygdeoppgjøret står for døren, og etter underregulering og tap av kjøpekraft i flere år på rad, er det et høyt prioritert mål å få forhandlingsretten tilbake. Som eksempel på andre prioriterte saker kan nevnes kjøkkenet tilbake til sykehjemmet, bedre og billigere munn- og tannhelse, krafttak for de som har minst, flere møteplasser for eldre og en styrket kommuneøkonomi.

Sindre Farstad, rådgiver pensjon i Pensjonistforbundet, orienterte om økonomiske levekår for eldre med særlig vekt på regler og ordninger i ulike pensjonsforhold.  Han gjennomgikk regler for alderspensjon fra folketrygden, etterlattepensjon, samordningsregler samt forskjeller i offentlige tjenestepensjon og pensjonsordninger i privat sektor.

Vergemål og fremtidsfullmakt var temaer Bernhard A. Caspari, enhetsleder vergemål hos Fylkesmannen i Innlandet, ga en interessant innføring i.  Det var svært aktuelle temaer for mange i salen og skapte stort engasjement.

Under Åpen post ble det bl.a. orientert om Stortingsmelding nr. 15 Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre.  Reformen går over 5 år fra 2019 og er et viktig dokument som omhandler hva som kan løfte kvaliteten på tjenestene og bidra til en trygg, verdig alderdom.  Videre ble den forestående fylkessammenslåing for Hedmark og Oppland tatt opp.  Pensjonistforbundet Oppland og Pensjonistforbundet Hedmark er godt i gang med å tilpasse seg de nye fylkesgrensene, og målet er å slå seg sammen i et nytt Pensjonistforbundet Innlandet i mars 2020.  Betydningen av trening/fysisk aktivitet ble poengtert, også for de som bor på sykehjem.  Det ble også oppfordret til å få en bedre balanse mellom digital og papirbasert informasjon, det er mange ikke-digitale borgere i Norge, særlig blant eldre.

Den sosiale delen ble godt ivaretatt med hyggelig middag etterfulgt av fengende rytmer besørget av Vangsgutta.

Selve årsmøtet ble avviklet på en effektiv og ordnet måte under ledelse av den valgte dirigenten Kjell Magne Eriksen fra Raufoss og Omegn Pensjonistlag.

 

 

 

 

0 resultater