Hvem får overskuddet fra fripolisemilliardene?
 

«Resultatet av beregningene er nedslående sett fra en fripolisekundes ståsted.»

Sammendrag av rapporten fra Pensjonistforbundet - april 2019.

 

Fripolisekundene får ikke utbetalt pengene sine, og taper 9 milliarder kroner. Beløpet kan bli tredoblet i årene fremover. 
 


• Når et livselskaps avkastning på fripolisekapitalen er større enn den garanterte renten, skal kundens andel av overskuddet brukes til å øke pensjonen. Livselskapene kan i stedet velge å føre avkastningsoverskudd og eventuelle underskudd til kundens overskuddskonto, kalt tilleggsavsetning. Når pensjonsalderen er nådd, skal denne kontoen gjøres opp og pengene utbetales som økt pensjon. 
 
• Dagens regler for omdanning av tilleggsavsetninger til pensjon medfører så stor forsinkelse av utbetalingene at kundene ikke får pengene sine før det er for sent. Når en pensjonist er blitt 85 år, er bare 15 % blitt utbetalt. Forventet levealder for en mann som er 67 år i dag, er 85 år.  

• Storebrand har sine egne regler. Her er bare 10 % blitt utbetalt ved fylte 85 år.  

• Overskudd som føres som tilleggsavsetning etter at fripolisekunden har passert 67 år, blir enda senere utbetalt. Det er beregnet at bare 7 % av overskuddet til en som er 75 år, er blitt utbetalt ved fylte 85 år.  

• Summen av fripolisekundenes tilleggsavsetninger var 11 milliarder kroner ved inngangen til 2018. Av dette vil 9 milliarder kroner aldri bli utbetalt.  

• Etter at oppreservering for økt levealder er sluttført, er det sannsynlig at livselskapene fører fremtidige overskudd til tilleggsavsetninger, opp til en øvre grense på 35 milliarder kroner. Det meste av disse pengene vil være tapt for fripolisekundene.  

• Hovedprinsippet i forsikringsvirksomhetsloven er at avkastningsoverskudd skal til forsikringstakerne. Det skjer ikke nå. 
 
• Dagens praksis er ikke i samsvar med Banklovkommisjonens og Finansdepartementets beskrivelse av hvordan reglene skal virke.  
 
• Denne rapporten inneholder to alternative forslag til hvordan reglene kan endres slik at fripolisekundene får pengene sine.

 

Hele rapporten følger som vedlegg.

0 resultater