Forbundsleder Jan Davidsen, Pensjonistforbundet

Åpent møte i Bodø, 26. september

Jan Davidsen møtte pensjonister og andre eldre i Bodø, 26. september

Pensjonistforbundet Nordland ønsket å gi flest mulige av lokalforeningene en anledning til å møte forbundsleder Jan Davidsen. Vi hadde bedt om at han skulle gjøre rede for utfallet av landsmøtet i juni måned. Lokalforeningene i Nordland hadde sendt inn flere saker, og alle disse ble vedtatt av landsstyret. Alle disse sakene er integrert i det nye Handlingsprogrammet 2018-2021.
Dessverre ble flere av lokalforeningene i PF Nordland forhindre i å delta på dette møtet. Det var kun i underkant av førti tilhørere på møtet, et skuffende lite besøk nå forbundslederen var hovedattraksjonen vår.
Møtet fant sted på Tusenhjemmets kultur og kunnskapssenter, Bodø.
Styrelederen i PF Nordland, Ingvald Sørensen, ønsket både Davidsen og tilhørerne velkomne, og gav deretter ordet til Davidsen.

Davidsens foredrag

Jan Davidsens foredrag omfattet blant annet følgende temaer:

Om Pensjonistforbundets posisjon i samfunnet

Han viste til at Pensjonistforbundet har om lag 230 000 medlemmer og 10 000 tillitsvalgte landet over. Dette gjør forbundet til en viktig premissleverandør hva angår eldrepolitiske saker i dagens samfunn. Pensjonistforbundet samarbeider med andre pensjonistforeninger gjennom det såkalte SAKO-samarbeidet. Det er alltid viktig at pensjonistene fremstår ovenfor våre myndigheter, så samlede og enige som mulig i viktige saker for eldre.
 

Om aldersdiskriminering

Pensjonistforbundet vil fjerne alle aldersgrenser som er satt som kriterium i helse- og omsorgssaker, så fremt de ikke er saklig begrunnet. Helse er individuell og må derfor være det som skal avgjøre hvilken behandling som skal gis, og ikke alderen på pasienten.  Innenfor noen yrker, er tilsynelatende oppnådd alder viktigere, enn hva som den eldre personen behersker av ferdigheter innenfor sitt yrke.
 

Om eldres deltakelse i demokratiske prosesser

Eldre er betydelig underrepresentert i de fleste demokratiske prosesser, eks vis som på Stortinget, i fylkesting og i kommunestyrer.
Davidsen understrekte at vi må jobbe aktivt overfor de politiske partier som vi sympatiserer med. Våre medlemmer bør delta i de ulike politiske partiers prosesser for å påvirke lokalt, eksempelvis i de kommende nominasjonsprosessene opp mot kommune-, og fylkesvalg høsten 2019.
 

Om folks syn på eldre

Ordet «eldrebølge» er blitt en gjenganger i offentlig eldredebatt. Dessverre presenteres det ofte som at eldre er en belastning på samfunnet. Davidsen pekte på det motsatte, at vi faktisk er en ressurs som gjerne vil bli nyttet. Alt frivillig arbeid av eldre utgjør et solid bidrag til samfunnet. Et bidrag som samfunnet ikke kan erstatte om frivillig arbeid bortfaller.
 

Andre viktige saker for Pensjonistforbundet

Jan Davidsen redegjordr videre for andre viktige temaer:

- Forhandlingsretten og plass i TBU (teknisk behandlingsutvalg)

Pensjonistforbundet har som mål å øke eldres politiske innflytelse.
Vi krever forhandlingsretten tilbake, og at trygdeoppgjørene må behandles av Stortinget.
Vi ønsker også å bli inkludert i TBU. Det er her at føringene for det kommende årlige lønns- og trygdebehandling legges.
 

- Om å komme inn i 3-parts samarbeidet

Trepartssamarbeidet består av staten, arbeidsgiver- og de fire arbeidstakerorganisasjonene, LO, YS, Unio og Akademikerne.  Pensjonistforbundet har som mål å bli den femte hovedorganisasjonen i dette trepartssamarbeidet.

 

-Bo hjemme lengst mulig

En trygg alderdom innebærer også å kunne bo hjemme så lenge du ønsker, dette er en viktig sak for Pensjonistforbundet. Pensjonistforbundet legger også vekt på at samfunnet planlegger og bygger bygninger som er universelt utformet for innbyggere i alle livets faser. Samtidig må de ulike transportbehov oppfylles slik at eldre kan bo i sine lokalområder om de ønsker det.
 

- Om digitalisering i dagens samfunn, og opplæring på data

Pensjonistforbundet ser med uro på at denne utviklingen i samfunnet går så hurtig fremover at det er vanskelig for mange eldre å henge med i svingene.  Vi ønsker ikke at utviklingen skal stanses eller reverseres, men at samfunnet tar hensyn til de eldre som ikke behersker bruk av digitale medier. Pensjonistforbundet vil fortsatt ta ansvar at eldre får tilbud om brukerkurs på PC, nettbrett og smarttelefon.

- Om velferdsteknologi

Tilsvarende er det med velferdsteknologi. Denne teknologien er kommet for å bli. Pensjonistforbundet arbeider for at kommunene skal ta inn over seg deres ansvar ovenfor sine innbyggere. 

- Om tannhelse for eldre

God tannhelse for eldre er veldig viktig for eldres alminnelige helsetilstand. Pensjonistforbundet mener at munn- og tannhelse må bli en del av egenandelsordningen for alle.
 

 

Andre saker som Davidsen redegjorde for

- Om lokalforeningenes virksomhet
- Om kommende endringer i eldrerådslovenOm reformen «Leve hele livet»
- Om behovet for økt kompetanse i Pensjonistforbundet (alle nivåer)
- Om Pensjonistforbundets syn på miljøsaker
- Om skolering av tillitsvalgte
- Om Husbankens boligpolitikk og hvordan PF bør delta

 

Spørrerunden
Følgende temaer ble behandlet i spørrerunden:

- Navnesaken
Davidsen understrekte at landsmøtet vedtok at lokalforeningenes navnsetting skal fortsatt være som til nå. Dette kommer til uttrykk i «Vedtekter 2018».

- Kontingentsaken
Landsmøtet vedtok at det skal være en felles kontingent i hele Pensjonistforbundet. For 2019 skal kontingenten være kr 360, hvorav kr 90 tilfaller lokalforeningen.
 

- Overføre direktemedlemmer til lokalforeningene
PF Nordland har like i overkant av 3100 direktemedlemmer.
Landsmøtet vedtok at Pensjonistforbundet skal arbeide for å overføre direktemedlemmer til lokalforeningene. 
 

- Om utfordringene med til dels høy alder i lokalforeningene
Dessverre er dette en utfordring for de fleste lokalforeninger. Davidsen presiserte hvor viktig det er at lokalforeningene gjør seg «uimotståelige» ved at de har en aktivitet som fenger «yngre» eldre, men samtidig ta i vare dagens eldre medlemmer. Aktiviteten må derfor tilpasses til alle.
 

- Om aktivitetssentre
Vi ønsker oss et sted i hvert lokalsamfunn, for aktivitet og deltakelse, uten generasjonsskiller. Pensjonistforbundet arbeider for at kommunene skal etablere slike møteplasser, gjerne i form av aktivitetssentre.
 

- Utfordringer for enslige pensjonister og eldre
Dette er kanskje det aller viktigste, nemlig å se de enslige eldre i lokalmiljøene våre. Ensomhet kan nemlig ramme hvem som helst.  Hvordan kan vi alle bidra til at enslige eldre kan oppleve å bli integrerte?
På det økonomiske feltet, vil Pensjonistforbundet selvsagt fortsette arbeidet for økt minstepensjon for enslige minstepensjonister.

 

- Om levealdersjustering
Levealdersjustering innebærer at alderspensjonen for eldre blir justert etter forventet levealder for våre årskull. Om levealderen i befolkningen fortsetter å øke, vil levealdersjusteringen sikre at pensjonssystemet forblir bærekraftig. Dagens ordning er usosial, og Pensjonistforbundet vil at underregulering av alderspensjonen fjernes, og at minstepensjonen økes.


Avslutning

Vi fremmøtte var veldig fornøyde med Davidsens foredrag og med svarene på våre spørsmål.
Ingvald Sørensen takket alle for fremmøtet og for delaktigheten, ikke minst takket han Davidsen for hans foredrag og grundige svar på våre spørsmål.

0 resultater