Årsmøte 2018

Du kan lese beretning og referat her.

Ved å klikke på vedleggene kan du lese foreningens beretning og referat fra årsmøtet

Anne Marie Folde, sekretær

Averøy Pensjonistforening holdt sitt årsmøte på Anne Marits Catering 8. februar.

Leder Ragnar Vassgård åpnet møtet med å ønske 34 frammøtte hjertelig velkommen, og spesiell velkomst til fylkesleder Mellvin Steinsvoll, Konrad Nerland og Bergljot Meistad.

Møtet ble åpnet med at vi hedret våre to medlemmer Hjørdis Veglo og Knut Sigmund Stokke som har gått bort i 2017, med ett minutts stillhet. «De nære ting» ble sunget, og vi fikk ord for dagen v/ Bergljot Meistad.Møtet ble så konstituert ved at John Sigurd Roaldsøy ble valgt til dirigent og Anne Marie Folde valgt til referent for årsmøtet.

Sekretæren refererte årsmelding for 2017. Årsmeldingen var anbefalt av styret og ble godkjent uten merknader. Årsregnskap for 2016. Kasserer John S. Roaldsøy gjennomgikk regnskapet som var anbefalt godkjent av styret. Regnskapet ble godkjent. Leder Ragnar Vassgård og styremedlem Synøve Folland sto ikke på valg. Nestleder ble Margot Kippernes, kasserer John Sigurd Roaldsøy, sekretær Anne Marie Folde. Varamedlemmer: Nancy Bøe, Eldbjørg Stokke,

Dagny Bjørshol og Sverre Kleven. Synnøve Lund Folland, som hadde vært medlem i foreningen siden 2003, ble hedret for 15 års medlemskap. Hun har sittet som leder i åtte år, nestleder ett år og styremedlem i seks år. Fylkesleder Mellvin Steinsvoll overrakte henne Pensjonistforbundets hedersmerke og Ragnar Vassgård overrakte diplom og blomster for hennes innsats. Også Thor og Oddbjørg Aae, som hadde vært medlemmer i foreningen i 20 år, skulle tildeles hedersbevisninger. Men siden de ikke hadde anledning til å være til stede, fikk Ragnar Vassgård i oppdrag å overbringe utmerkelsene. Ragnar Vassgård overrakte blomster til Gerd Helseth som gikk ut av styret etter 13 år. Hun har vært nestleder i fire år, sekretær i seks år og styremedlem i tre år, og hun ble takket for hennes innsats for laget.

Mellvin Steinsvoll ble valgt til fylkesleder i fjor. Etter årsmøtet minnet han oss om at Pensjonistforbundet er mer enn kos og sosialt samvær. Handlingsplanen er et viktig redskap i så måte. Arbeidet med å få lønnsslippen tilbake har lyktes ved at de som ønsker vil få den tilbake fra 1. juli. Ellers har trygdeoppgjørene vært underregulert de siste årene, og forbundet arbeider for å få tilbake forhandlingsretten for pensjonistene. Videre arbeider forbundet for øremerkede midler til flere sykehjems- plasser, og for å få til dialogmøter med politikerne lokalt og sentralt i valg- periodene. Vi står overfor en ny kommunestruktur, og håper den vil føre til bedre muligheter for med- og påvirkning. Vi ønsker å bli bedre på medlemspleie og ser for oss nye alternative møte- plasser. Vi ønsker bruker- utvalg i alle kommuner og forpliktende samarbeidsavtaler med kommunene.

John Sigurd Roaldsøy tok opp problematikken med at forbundet driver en rekruttering av direkteinnmeldte medlemmer, og mente at alle forbudets medlemmer burde være tilsluttet lokalforeningene med lik kontingent. Nancy orienterte om sommerens turer. Det var framkommet ønske om en 2-dagers tur til Hitra og Frøya i stedet for turen på en dag. Likeså var det ytret ønske om at sommerturen i august kunne vare fem dager, og om den kunne arrangeres midt i uka. Anne Marie orienterte om tilbudet på Bremsnes dagsenter fire dager i uka, hvor brukerne oppholder seg fra kl.10.00 til 15.00 og får frokost, middag og kaffe og blir hentet og kjørt hjem i minibuss til en rimelig penge. Hun anmodet om å ta med brosjyren som ble lagt ut.

0 resultater