SPØRSMÅL TIL SPØRRETIMEN FØR KOMMUNESTYREMØTE 20.10.16

Tana pensjonistforening er gjort kjent med at Tana kommune har begynt å vurdere å omdisponere omsorgsboligene i Maskevarreveien.

Dette har skapt både frustrasjon og usikkerhet blant en del av den eldre befolkningen. Det burde også skape engstelse i den delen av befolkningen som ikke ennå regnes blant «de eldre».

Omsorgsboligene i Maskevarreveien var i utgangspunktet ment å være et trygt botilbud til åndsfriske eldre som til dels kunne stelle seg selv, men som av ulike grunner ikke lenger kunne bo i sitt eget hjem.

Skulle dette botilbudet fjernes, ville denne gruppen eldre være henvist til å bo inne på helsesenteret eller i Omsorgssenteret i Ringveien der beboerne er syke og svært hjelpetrengende, og der de fleste er demente.

Vårt spørsmål er todelt:

a) Vurderer Tana kommune å omdisponere omsorgsboligene i Maskevarreveien slik at man går bort fra den opprinnelige hensikten med boligene?

b) Hvis ja, hva er de i så fall tenkt brukt til?

 

Olav E. Johansen

Leder i Tana PF

0 resultater