Årsmøte avholdt 3. februar 2016

Referat frå årsmøtet

Referat frå årsmøte i Valderøy pensjonistlag den 3 februar 2016 på Aalesund Airport Hotell, Ytterland

Styret delte ut program, sakslista og årsmelding og regnskap og vedtekter fra foreningar tilsluttet.pensjonistforbundet

Deltakar 36 st

Anne Lise Hessen Følsvik opna møtet og helsa vel møtt og spesiellt til Brit Aanning Aarseth som holdt foredrag om «Miss Boyd og ishavsskuta Vesle-Kari»  føre årsmøtet

Sak 1 Konstituering

Innkallinga. Innkallinga har skjett 3 veker føre med annonse i Øyblikk  og plakat i matbutikkar på Valderøya og Godøya. Innkallinga bleiv godkjent,

Val av ordstyrar og skrivar og val av to å skrive under referat for møtet

Anne Lise Hessen Følsvik vart vald till ordstyrar og Lasse Nilsson til skrivar for møtet. Elsa Godø og Hans Martin Skjong bleiv vald at skriva under referat.

Sak 2 Årsmelding 2015

Årsmelding vert opplese og godkjent med litt endringar..

Sak 4 Revidert regn skap 2015 og kontingent for 2017

Revidert regnskap for 2015  var utdelt og bleiv godkjent. Forbundsstyret har vedtatt å heve kontingenten for 2017 til Kr 180 fylkes kontingent er uforandra 60 kr og det betyr at styret har lagt forslag til årsmøtet om at kontingenten for 2015 skal vere uforandra ..

Det bleiv godkjent

Sak 5 Innkomne forslag

Inga innkomma forslag

Sak 6 Val

Kristina Blomvik leiar i valnemnda la fram forslaget. Johan Dyb og Irene Skjong hadde sagt frå seg attval. Erling Hovden og varamedlem  Jenny Godø Valderhaug var ikkje på val.-

Valet bleiv som følger.

Leiar : Anne Lise Hessen Følsvik.  gjenval

Nestleiar Leiv Ervik

Kasserer Unni Klokk

Skrivar  Lasse Nilsson gjenval

Varamedlem Irene Skjong

Revisor: Nils Klokk gjenval

Valnemnda.  Kristina Blomvik, Nils Klokk og Gunvor Hovden

Vala var samrøystes

Det kom kommentarar på at det ikkje var noko hensikt å ha mykje pengar på bok uten dei burde brukast opp på noko. Anne Lise lova å ta opp det i styret.

Sak 7 Revisjon av vedtekter.

Forbundet har nye vedtekter og har komme med rettningslinjer til vedtekter for lokalforeningene. Desse vart utdelt på møtet. Styret fekk oppgave å bruka rettingslinjene uendra og tilpasse  desse for Valderøy Pensjonistlag.

 

Sedvanleg kaffe, quis  og utlodding

Møtet vart avslutta med takk og blomster til dei som gjekk ut av styret.

Referent

Lasse Nilsson

Referatet godtkjennes.

 

 

 

Elsa Godø                                                                            Hans Martin Skjong

 

0 resultater