Rapport IRIS- 2014/82

I dag ble det lagt fram en rapport av IRIS etter oppdrag fra KS vedr. samhandlingsreformen konsekvenser – utskrivningsklare pasienter.

 

Pensjonistforbundet  har fått flere tilbakemeldinger fra våre medlemmer og tillitsvalgte som bekrefter det som nå kommer fram i rapporten om at terskelen for å få en sykehjemsplass har økt. Mange kommuner har ikke tilstrekkelig kompetanse eller kapasitet til å gi eldre skrøpelig den medisinske behandlingen som de så sårt trenger. De forebyggende tiltak blir heller ikke god nok prioritert slik samhandlingsreformen og folkehelsemeldingen la opp til.

Vedlagt følger rapport fra KS vedr. Samhandlingsreformens konsekvenser.

Mer spesialisert og kortvarig behandling. Mindre helhetlig og langsiktig omsorg. Slik har samhandlingsreformen endret tjenestetilbudet i kommunene , ifølge en ny rapport fra IRIS. Kommunene har overtatt mer av pasientbehandlingen som tidligere skjedde på sykehus
Dette har skjedd på bekostning av enklere forebyggende tiltak
Taperne er først og fremst :

Hjemmeboende demente
Personer som sliter med rus og psykisk helse
Andre uten sterke pårørende

Kommunen utgifter til medisiner og medisinsk utstyr har økt, særlig i hjemmetjenesten ( økt med 36 m% fra 2011 – 2013
Tidl. Hadde vi kommunal medfinansiering – dette er nå fjernet. Men heller ikke denne ordningen har gjort det lønnsomt å forebygge

Kommunene har tatt over pasienter med nyopererte lårhalsbrudd, sår, nevrotiske lidelser og respiratorproblemer. Intravenøs antibiotikabehandling, blodtransfusjon, kreftbehandling og smertelindring ved livets slutt er også blitt kommunale oppgaver.

Dette har ført til økt terskel for å få en sykehjemsplass og hjemmetjenester. Kommune har byd ut korttidsplasser og rehabiliteringsplasser, men det har først og fremst skjedd på bekostning av langtidsplasser. Det samlede antall institusjonsplasser har ikke økt.

Utviklingen av mer spesialiserte tjenester går på bekostning av enklere forebyggende til tak og mer helhetlige og langsiktige tilbud til eldre.

Den faglige kompetansen bl.a. sykepleier og leger har økt på sykehjem, men har derimot ikke økt kompetansen i de hjemmebaserte tjenestene.

Pensjonistforbundet er bekymret for at de hjemmeboende skrøpelige eldre ikke skal få ivaretatt sine grunnleggende behov. Vi er også bekymret for om kommunene har den nødvendige kompetansen for å ivareta denne gruppe på en forsvarlig måte.

0 resultater