Informasjonsskriv nr. 6

Informasjon fra fylket i oktober 2014

 

Årsmøte 2015

Årsmøte avholdes 18. mars 2015, Thon Hotel Triaden. Sett av datoen.

Innkalling, informasjon om valg til fylkesstyre og valg av delegater til Landsmøte

8. juni – 11. juni 2015 kommer senere.

 

Landsmøte 8. juni – 11. juni 2015

Vi minner om Landsmøte 2015 avholdes på Scandic Oslo Airport, Gardermoen.

Forslag til landsmøte fra lokallagene må sendes til Pensjonistforbundet Akershus innen 31. oktober 2014.

Forslagene med innstilling fra fylket skal sendes forbundet sentralt senest

31. desember 2014.

 

Valg av delegater til Landsmøte 8. juni – 11. juni 2015

Pensjonistforbundet Akershus har fått tildelt 10 delegater til Landsmøte og vararepresentanter. Det er viktig at dere nå begynner å tenke på forslag til delegatene. Informasjon om tidsfrister etc. kommer senere.

 

Direktemedlemmer

Det blir sendt brev til alle direktemedlemmer i Akershus med oppfordring om å melde seg inn i en lokal forening.  Kopi av brevet og informasjon til lokallagene sendes foreningene så snart alt er klart.

 

Helseutvalget i Akershus

Helseutvalget orienterte om sin virksomhet på Pensjonistforbundet Akershus sitt høstseminar 23. september og på ledermøtet 9. oktober. Helseutvalget la spesiell vekt på at Pensjonistforbundet i sitt eldre politiske handlingsprogram har skrevet: ”Det er viktig at lokalforeningene i Pensjonistforbundet reiser saker som gjelder eldreomsorgen i kommunene”. Utvalget gikk gjennom måter lokalforeningene kan gjøre dette på. Det er meget viktig at hver lokalforening tar ansvar for å fremme synspunkter på praktiseringen og ønsket utvikling av ”sin” kommunes eldreomsorg. Helseutvalget kommer gjerne til styremøter og lignende i den enkelte forening for å drøfte hvorledes dette kan organiseres og utøves i den enkelte forening. Henvendelse om dette kan gjøres til Helseutvalgets leder Svein Moldestad, mobil 480 00 033 eller e-post moldestad@nittedalsnettet.no.

 

Regjeringen skal våren 2015 fremme en stortingsmelding om fremtidens primærhelsetjeneste. Forbundsstyret har i den forbindelse bedt fylkenes helseutvalg komme med tre innspill om hvorledes primærhelsetjenesten kan bedres.

Helseutvalget Akershus fremmet 29. september følgende innspill:

  1. Sørge for bedre tilgjengelighet på fastlegekontorene
  2.  Innføring av regelmessig gjennomgang av langtidspasienter for å få bedret behandling og medisinering
  3.  Øking og kvalifisering av hjemmesykepleien

 

Forbundsstyret har bedt fylkenes Helseutvalg komme med innspill i forhold til to rapporter vedrørende fremtidens Demensplan 2020.  Helseutvalget Akershus sendte 6. oktober innspill til forbundsstyret om nødvendigheten av tidlig diagnostisering hvor fastlegen bør ha en aktiv rolle og - viktigheten av at det fokuseres på det tabubelagte rundt demens med skam og fortielse rundt denne sykdommen. ”

 

 

Pensjonistforbundets nettside:

Informasjonsskrivene blir også lagt ut på vår nettside:

http://pensjonistforbundet.no/fylkesforeningen/pensjonistforbundet-akershus

 

0 resultater