Sykepleiere kan likevel  jobbe mer

Sykepleiere i KS-området kan likevel jobbe mer

Fra 1. juli 2016 fikk pensjonerte sykepleiere i KS-området mulighet til å jobbe for pensjonistlønn. Det har dessverre ikke kommet en tilsvarende løsning for sykepleiere som er underlagt Spekter sitt tariffområde.

Hva skjedde 1. april 2016?

Etter reglene som ble innført 1. april 2016 kan en sykepleier kun jobbe inntil 20 prosent stilling før alderspensjonen blir avkortet - mot tidligere 37,33 prosent stilling. 37,33 prosent tilsvarer 14 timer i uka eller 168 timer i kvartalet.

Mange sykepleiere har dermed opplevd en reduksjon i muligheten til å ta vakter ved siden av å beholde alderspensjonen ubeskåret.     

Pensjonistlønn

Etter endringen 1. april, fremmet regjeringen forslag om at sykepleiere kan jobbe på såkalt pensjonistlønn. De som velger dette, slipper å få pensjonen redusert. Dette gjelder uavhengig av hvor mange timer de jobber. 

Økonomiske konsekvenser

Lovendringen som trådte i kraft 1. april vil kunne medføre store økonomiske konsekvenser for pensjonister som ønsker å jobbe deltid uten å få pensjonen beskåret.

En pensjonist som før 1. april hadde en avtale om å jobbe 168 timer i kvartalet, vil med en årslønn på  450 000 kroner tape over 100 000 kroner i året. Årsaken er altså at pensjonen blir redusert når minstegrensen for medlemskap går ned fra 37,33 til 20 prosent av full stilling.

Ved å tilpasse seg den nye loven, blir sykepleierne "tvunget" til kun å jobb 19 prosent stilling. Det årlige tapet for sykepleieren med en årslønn på 450 000 kroner, blir 81 000 kroner.  

Hvis den samme pensjonisten jobber fortsetter å jobbe 168 timer i kvartalet, men på pensjonistvilkår/-lønn, blir det årlige tapet redusert til 38 000 kroner. 

Mangel på sykepleiere

Lovendringen ga dermed kraftige økonomiske insentiver for mange pensjonister til å redusere arbeidstilbud sitt. Dette er stikk i strid med hva som ellers er innført i privat sektor og med pensjonsreformen. Det skal lønne seg å stå lenger i stilling. 

Endringen rammet også eldre brukere av helsetjenester som ville miste mye av den unike kompetansen til disse erfarne sykepleierne. Å innføre kun reduksjon av minstegrensen samtidig som det er stort behov for sykepleiere i Norge er uklokt.  

Pensjonistforbundet mener ...

Pensjonistforbundet sendte i november 2015 innspill til Arbeids- og sosialkomiteen om at sykepleiere også bør få anledning til å jobbe på pensjonistlønn. Vi er fornøyd med at dette har løst seg på en god måte for sykepleiere som er ansatt i kommunene og dermed er underlagt KS-området. Men vi er skuffet over at det samme ikke har skjedd for sykepleiere i helseforetakene som er underlagt Spekter-området.

Ordningen med pensjonistlønn ivaretar best de som har hatt lav timelønn i yrkeslivet. Det er en dårligere løsning for de som har hatt høyere lønn. Avtalen i KS-området er bedre enn i staten fordi ordinære tillegg kommer på toppen av timelønnen.

Pensjonistforbundet har som mål å bli part når pensjonistlønn forhandles/fastsettes.  

Prop. 112 L (2015-2016)

 

Tilbake til Pensjon

0 resultater