Generelle råd om pensjon

Generelle råd om pensjon

Alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjonene, pluss egen sparing utgjør hovedvekten av det økonomiske grunnlaget i alderdommen. I ung alder er opptjeningen av pensjon og hvilke ordninger man er dekket av viktig når man skal tenke pensjon. All arbeidsinntekt opp til et gitt nivå gir pensjonsopptjening i folketrygden. Vær oppmerksom på konsekvenser på pensjonen av friår fra jobb og studier og perioder med ulønnet omsorg for barn. Generelt er det slik at de med inntekt over 4,5 G taper. 

Tjenestepensjonene i offentlig sektor er i hovedsak like og kjent for å være gode, mens i privat sektor er det svært varierende hvor gode og trygge pensjoner ordningene gir. Det er viktig å undersøke hva slags pensjonsdekning du har på arbeidsplassen, også om du har uføredekning som sikrer deg inntekt ved sykdom eller ulykke.

Du bør sette seg inn i reglene og undersøke hva du kan forvente å få fra folketrygden og tjenestepensjonsordningen ved ulike uttaksaldre, og vurdere om det er behov for å spare på egen hånd i tillegg. Å nedbetale boliglån er også en måte å spare til alderdommen på.

Bytte jobb

Ved jobbskifte er det viktig å undersøke konsekvensene av dette for tidligere og ny pensjonsopptjening. Senere i yrkeslivet vil det å være en stor fordel å være i en AFP dekket bedrift, men pass på at du fyller ansiennitetskrav og andre vilkår, så du ikke mister ytelsen.

Når du nærmer deg pensjonsalder bør du redusere risikoen på eventuell privat pensjonssparing og tjenestepensjon med individuell investeringsstrategi, hvis du har det.

Snart pensjonist

Når du nærmer deg pensjonsalder må du skaffe deg oversikt over de ulike valg du har som pensjonist og konsekvensene av disse valgene. Med pensjonsreformen er sammenhengen mellom tidspunkt for uttak av pensjon og når du trekker deg tilbake fra yrkeslivet svekket. Her varierer reglene avhengig av hvilken ordning du har.

Kombinere jobb og pensjon

Fra 62 år kan du selv velge når du vil starte uttaket av folketrygdens alderspensjon, hvis du fyller minstekravet. Jo tidligere du tar ut alderspensjonen, jo lavere vil den årlige utbetalingen bli. Samtidig kan du kombinere arbeidsinntekt og pensjonsinntekt fritt uten avkortning av folketrygden alderspensjon. Det samme prinsippet er innført for private tjenestepensjoner.

I offentlig sektor er det AFP som er tidligpensjonsordningen og å kombinere arbeidsinntekt og pensjon er mer komplisert. Arbeidsinntekten vil ofte innebære at pensjonen reduseres. Men arbeidsinntekt fra privat sektor som ikke gir medlemskap i ordningen og pensjonistavlønning vil ikke redusere pensjonen.

Det er viktig å være klar over at du kan oppleve å tape tjenestepensjon hvis du fortsetter å jobbe etter du har kompensert for levealdersjusteringen. Du kan også tape hvis du tar ut alderspensjonen i folketrygden før tjenestepensjonen (fra 67 år). Det er viktig å sette seg godt inn i hvordan uttaksår, arbeid og inntekt vil påvirke utbetalingen din. Kontakt derfor både NAV og tjenestepensjonsleverandøren før du tar dine valg.

Underregulering

Mange har valgt å benytte seg av muligheten til tidliguttak av folketrygden. Når det lønner seg økonomisk å ta ut fleksibel alderspensjon, er et individuelt spørsmål som du bør undersøke grundig hos Nav. Det er også lurt å undersøke skatten hos Skatteetaten. Selv om det kan være fristende å ta ut folketrygdpensjonen tidlig, er det viktig å huske på at denne blir redusert livet ut. Og det er denne du skal leve av resten av livet når du ikke lenger er yrkesaktiv.

Når du vurderer når du skal starte uttak av folketrygden, vær oppmerksom på at rettighetene i opptjeningsfasen reguleres med alminnelig lønnsvekst mens ytelsen i utbetalingsfasen blir underregulert med 0,75 prosent i utbetalingsfasen som bidrar til å redusere pensjonen din over tid. Jo tidligere uttak, jo flere år med underregulering. Pensjonistforbundet ønsker å fjerne underreguleringen og at ytelsen skal reguleres med lønnsvekst i utbetalingsfasen.

Sett deg godt inn i regler og valgmuligheter og konsekvenser av ulike valg, både i Folketrygden og hos tjenestepensjonsleverandør. Bruke pensjonskalkulatoren til Nav og kontakt leverandørene og undersøk konsekvensene av forskjellige valg.

 

Tilbake til Pensjon

0 resultater