Fakta om eldre i Norge

Befolkning

5 258 317 personer var bosatt i Norge pr. 30. juni 2017.    

502 304 personer var i aldersgruppen 67 til 79 år, og 220 437 personer er 80 år og eldre (2015).

Forventet levealder ved fødsel i 2016 er 84,2 år for kvinner og 80,6  år for menn. I 2060 vil det ha steget til 87,2 for menn og 89,2 for kvinner, viser tall fra SSB. Fortsatt vil det være svært få som kan regne med å fylle 100 år, bare 2,7 prosent av jentene og 0,9 prosent av guttene.

På verdensbasis var det i 2013 fortsatt kvinner i Japan som hadde den høyeste levealder med 86,6 år.

Antall personer som er 70 år eller mer dobles på tre tiår, fra 600 000 i dag til 1,2 millioner. Antall som er 80 eller mer dobles på bare to tiår, fra 220 000 til 440 000.

I dag er 11 prosent av befolkningen, omtrent hver niende person 70 år eller mer. I 2060 vil andelen ha steget til 19 prosent, omtrent hver femte person vil være 70 år eller mer.

I dag er bare 4 prosent av innvandrerne 70 år eller mer. I 2060 har denne andelen økt til 27 prosent av innvandrerbefolkningen.

Men selv med høy innvandring øker den såkalte omsorgsbyrden, det vil si antallet personer i yrkesaktiv alder 17 - 69 år, fordelt på personer over 70 år og barn 0-17 år.  Med høy innvandring får vi en omsorgsbyrde på 0,28 i 2060. Uten nettoinnvandring er økningen 0,41.

I følge SSB vil bare 12 prosent av Oslos befolkning være 70 år eller mer i 2040, mens hver tredje person vil være 70 mår eller eldre i enkelte diskriktskommuner. Det skyldes at unge mennesker ofte flytter til sentrale strøk, og at innvandringen går til byer.

Pensjon

Nav oppgir at ved utgangen av mars 2017 var det 899 000 personer som mottok alderspensjon. Det er en økning på 24 600 personer, eller tre prosent, siden mars 2016.  Gjennomsnittlig alder for uttak av alderspensjon var 65 år i første kvartal 2017. For kvinner var gjennomsnittlig uttaksalder 66 år og for menn 65 år.

Det mest vanlige tidspunktet for uttak av alderspensjon er 67 år. 53 prosent av alderspensjonistene starter uttaket sitt da. I løpet av 2016 var det imidlertid kun 23 prosent som kom fra jobb. 17 prosent kom fra kun jobb uten å motta en ytelse fra NAV. 48 prosent mottok en ytelse fra NAV før de startet uttak av alderspensjon. De fleste mottok uføretrygd (45 prosent).  Blant alderspensjonister i aldersgruppen 62-66 år kom 86 prosent av de nye alderspensjonistene fra jobb. 80 prosent jobbet uten å motta en ytelse fra NAV.

I mars 2017 var det 155 500 alderspensjonister som mottok minstepensjon. Det er en økning på 15 100 personer sammenliknet med mars 2016. Årsaken til økningen er at Stortinget har hevet satsene for minste pensjonsnivå, slik at flere blir omfattet av minstesatsene.

Sykehjem

Pr. 26. juni 2017 var det 278 017 brukere av omsorgstjenester (SSB). Driftsutgiftene for omsorgstjenester passerte 100 milliarder i 2014 og i 2016 var de på 107 432 104 kroner. Vel halvparten av driftsutgiftene går til tjenester for hjemmeboende. Tallet på brukere av hjemmebasert omsorg er stabil, men tallet på yngre brukere i denne tjenesten øker. 32,5 prosent av innbyggerne over 80 år mottar hjemmebaserte tjenester fra kommunen.

Det var 40 472 plasser med heldøgns omsorg i 2016. Nye sykehjem og avdelinger med høyere standard erstatter eldre institusjonsplasser. Enerom utgjør 97,6 prosent. Brukertilpassa enerom med eget bad og wc var vel 84,2prosent. Det finnes ikke tall for hvor mange eldre som deler rom på sykehjem mot sin vilje.

I 2016 var det 39 583 sykehjemsplasser,. 11,4 prosent av sykehjemsplassene var drevet av private, 5,1 prosent av private ideelle og 6,3 prosent av private kommersielle aktører.

Det er nå 137 950  årsverk i omsorgstjenestene.

 

0 resultater